Aktualności

6 grudnia 2017

Dodatkowe środki dla powiatów - ostateczna dyskusja o algorytmie podziału subwencji oświatowej na 2018 r.

fotolia.pl

Zespół Edukacji KWRiST 6 grudnia br. pozytywnie z uwagami zaopiniował projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.

O założeniach pierwotnego projektu rozporządzenia pisaliśmy już tutaj.

Projekt ten był omawiany po raz pierwszy na listopadowym Zespole Edukacji, jednakże na skutek zgłoszonych uwag został on przekazany do podjęcia decyzji w sprawie opinii na Komisję Wspólną.

Przebieg Zespołu został opisany tutaj.

Natomiast obradująca końcem listopada Komisja Wspólna, po przeprowadzonej dyskusji i zapewnieniu, że sytuacja udziału samorządów powiatowych w podziale subwencji oświatowej w kolejnym roku się poprawi, upoważniła Zespół Edukacji do wydania opinii wiążącej.

Projekt więc powrócił na grudniowe posiedzenie Zespołu.

Dyrektor Grzegorz Pochopień wskazał, że w stosunku do pierwotnie zaproponowanego projektu nastąpią, na skutek zgłoszonych przez stronę samorządową uwag, następujące zmiany:

  1. Przywrócenie sposobu liczenia wychowanków internatów do wag P43 i P45 do zasad obowiązujących w latach poprzednich. Wartość wagi zostanie przywrócona do poziomu z roku 2017. Oznacza to, że do ww. wag zostaną naliczeni uczniowie wg. stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz wartość wag zostanie ustalona na następującym poziomie: waga P43 będzie miała wartość 1,5 a waga P45 wartość 3,64.
  2. Wprowadzenie wagi na uczniów nauczanych indywidualnie (w tym również uczniów realizujących indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne) nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wartość wagi została zaproponowana w wysokości 1. Waga tą zostało objętych 12 314 uczniów. Wagą została naliczona kwota 68 mln zł.
  3. Na skutek zmian w zakresie finansowania szkół dla dorosłych zdecydowano, że środki zaoszczędzone na tych zmianach zostaną zagospodarowane na kształcenie zawodowe (technika i szkoły branżowe). Zaproponowano zróżnicowanie środków z subwencji ze względu na koszt kształcenia w zawodach. Finansowanie szkół zawodowych (z wyłączeniem szkół policealnych) będzie następowało wg. 4 wag. Na najtańsze zawody naliczona zostanie waga o wartości 0,23, na zawody o średnim koszcie kształcenia waga 0,29, na droższe zawody waga 0,35 a na najdroższe 0,4. Poziom finansowania nie został obniżony wobec poziomu dotychczasowego i najniższa waga jest na poziomie dotychczasowej wagi na kształcenie zawodowe. Finansowanie młodocianych pracowników realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, finansowani uczniów w zawodach medycznych oraz uczniów w zawodach żeglugi morskiej i śródlądowej pozostawiono bez zmian. Finansowanie dwóch zawodów w szkołach policealnych (tj. technik administracji i technik bezpieczeństwa i higieny pracy) pozostawiono bez zmian (w projekcie zaproponowano niższą nową wagę P13 na poziomie 0,10). Zróżnicowanie wag ze względu na koszt kształcenia w zawodach dotyczyć będzie szkół zawodowych z wyłączeniem szkół policealnych, pozostałe zawody (oprócz dwóch wymienionych wyżej) w szkołach policealnych będą finansowane jak dotychczas tj. wagą 0,23. Ww. zmiany wag spowoduje zwiększenie środków naliczanych na szkoły zawodowe o ok. 120 mln zł.

Przedstawiciel Związku Województw RP odniósł się także do obniżenia wag na uczniów należących do mniejszości narodowych i ich skutków dla samorządów. Jak wyjaśnili przedstawiciele resortu edukacji zmiana w tym zakresie została zaproponowana w związku z określenie na poziomie rozporządzenia zakresu organizacji nauczania języka mniejszości narodowej a także wyliczeń, którymi dysponuje MEN z których wynika, ze wagi naliczane na uczniów mniejszości narodowych były przeszacowane.

Na skutek pisma ZPP poruszono także temat porozumień zawieranych przez MEN z samorządami w celu realizacji zadań wynikających z programu „Za życiem”. Jak wyjaśnił przedstawiciel MEN, porozumienia są bardzo elastyczne, w razie wystąpienia konieczności i uwag samorządów są podpisywane dopiero od początku roku 2018. W zakresie zatrudniania przez samorządy powiatowe osoby koordynatora, MEN zwróci się do MPPSiR z prośbą o doprecyzowanie kwestii obowiązku dla powiatów w tym zakresie. Problem jest związany z tym, że w porozumieniach nie gwarantuje się środków z dotacji na zatrudnienie takiej osoby.  

W sprawach różnych przedstawicielka ZPP poruszyła także następujące zagadnienia:

  1. Poprosiła o informację, czy MEN zajął się kwestią ekspertów uczestniczących w pracach komisji konkursowych na kolejny stopień awansu zawodowego. MEN ma ustosunkować się do tego tematu na piśmie.
  2. Zapytała kiedy MEN planuje przekazać samorządom metryczkę oświatową. MEN zobowiązał się dokonać tego niezwłocznie i wyliczyć także potrzebne samorządom wskaźniki.
  3. Poprosiła o omówienie kwestii podejmowania przez samorządy uchwał dotacyjnych. Jak wynika z zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (art. 91 ust. 1 w zw. z art. 147 pkt 1 powinno to nastąpić już po połowie grudnia br.).