Aktualności

4 stycznia 2018

Ludwik Węgrzyn: Rok 2018 będzie rokiem pełnym pracy dla samorządowców

Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich - w wywiadzie dla Forum Samorządowego - przedstawia wyzwania jakie czekają samorządy, w szczególności szczebla powiatu w 2018 roku.

"Głównym problemem jednostek samorządu terytorialnego w ostatnich latach było zabezpieczenie realizacji zadań przypisanych tym jednostkom i to zarówno zadań własnych jak i zleconych. Natomiast do realizacji zadań potrzebne są środki finansowe. Rząd i parlament, pomimo wielokrotnie powtarzanych obietnic, jak na razie ani nie zreformował systemu dochodów gmin, powiatów i województw, ani nie zadbał o to, aby zadania zlecane samorządom przez rząd były finansowane w sposób zapewniający pełne pokrycie kosztów ich realizacji. To ostatnie zostało zresztą dobitnie pokazane przez Najwyższą Izbę Kontroli w roku ubiegłym (raport „Dotowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”, Nr ewid. 26/2017/P/16/009/KBF).

Podstawowym problemem w przypadku powiatów jest nadal struktura i wielkość dochodów. W strukturze tej dominującą rolę odgrywają subwencje i dotacje, czyli środki z budżetu państwa.

Zakwalifikowanie jako dochodów własnych subwencji iluzorycznie tylko jest wolumenem środków, o których decydują powiaty. W subwencji ogólnej ustawodawca przyporządkował to źródło dochodów poszczególnym grupom zadań, np. część oświatowa subwencji ogólnej. Podobnie udziały w dochodach i darowiznach publiczno-prawnych państwa (udział w PIT i CIT) jest czystą iluzją. Powiaty nie dysponują tzw. władztwem podatkowym, tj. możliwością wpływu na wysokość tych podatków, a co szczególnie jest niebezpieczne nie mają wpływu na zwolnienia, odroczenia, czy umorzenia. Na przykład zwolnienie kwoty wolnej od podatku skutkuje obniżeniem dochodów dla samorządów.

To nie są jednak jedyne problemy, z jakimi mierzy się i mierzyć będzie musiał samorząd w 2018 r. (...)"

Dalsza część wywiadu dostępna jest na stronie Forum Samorządowego.