Aktualności

9 stycznia 2018

Stanowisko ZPP w sprawie dróg powiatowych

fotolia.pl

8 stycznia br. Zarząd Związku Powiatów Polskich podjął stanowisko w sprawie dróg powiatowych.

Powołuje się w nim na expose premiera Mateusza Morawieckiego z 12 grudnia 2017 r., z którego płynie deklaracja, że kolejnej dekadzie Rada Ministrów zamierza skoncentrować swoją uwagę m.in. na znaczącej poprawie komunikacji powiatowej i gminnej, komunikacji drogowej i kolejowej – przeznaczając na ten cel więcej środków z budżetu państwa.

Zaś rozwój komunikacji rozumiany jako umożliwienie obywatelom swobodnego przemieszczania się między miejscem zamieszkania a wszystkimi miejscami kluczowymi z punktu widzenia ich życiowych potrzeb, ściśle wiąże się z  tworzeniem odpowiedniej infrastruktury technicznej.

Dlatego Zarząd ZPP przypomina, że środki przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zostały, decyzją poprzedniego rządu, ograniczone w stosunku do pierwotnych założeń i apeluje o powrót do początkowych założeń.

Jednocześnie Związek zwraca uwagę na potrzebę przemyślenia kształtu systemu wsparcia inwestycji dotyczących dróg gminnych i powiatowych po roku 2019. W ocenie przedstawicieli powiatów, z punktu widzenia wyrównywania szans i likwidacji barier komunikacyjnych Polski lokalnej, kluczowa jest dobra jakość sieci dróg powiatowych. - To one bowiem zapewniają dojazd do dróg wojewódzkich i krajowych stanowiących szkielet systemu komunikacyjnego kraju. Zapewnienie tej jakości jest poważnym wyzwaniem dla powiatów. Należy bowiem przypomnieć, że powiaty – w odróżnieniu od gmin – nie zostały wyposażone w znaczny majątek; nie otrzymały też wystarczających dochodów. W sposób szczególny przemawia to za stworzeniem niezależnego systemu finansowania inwestycji na drogach powiatowych. System taki powinien mieć charakter stały i stabilny, niezależny od chwilowej koniunktury politycznej – czytamy w stanowisku.

ZPP podkreśla ponadto, że sieć dróg publicznych lokalnych wymaga rekategoryzacji, gdyż. sieć dróg powiatowych w wielu wypadkach jest efektem zaszłości historycznych i w jej skład wchodzą drogi, które nie spełniają warunków stawianych drogom powiatowym w świetle ustawy o drogach publicznych. Jednak, jak podają samorządowcy nie ma prawnych możliwości zmiany kategorii wspomnianych dróg na drogę gminną.

ZPP zwraca także uwagę na problem odcinków dróg zastąpionych – w zakresie funkcji – odcinkami nowo wybudowanymi. - Stary przebieg trasy jest przymusowo przekazywany jednostkom samorządu terytorialnego, dla których bywa to poważnym problemem. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy otrzymany odcinek drogi jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga natychmiastowego zaangażowania znaczących środków budżetowych. Konieczne jest zatem zarówno stworzenie narzędzi zapewniających przypisywanie takim drogom odpowiednich kategorii, jak również zapewnienie poprawnego stanu technicznego przekazywanych dróg – wynika ze stanowiska.

Zarząd podpowiada ponadto, że bez nakładów finansowych można uprościć procedurę inwestycyjną w zakresie dróg lokalnych. Jak bowiem podają środowiska Zarządców Dróg Powiatowych istotnym elementem, który zwiększy szybkość realizacji zadań infrastrukturalnych jest zwolnienie z obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji drogowej, dla odcinków powyżej 1 km w przypadku ich przebudowy. Warunkiem granicznym byłaby realizacja tej inwestycji w granicach istniejącego pasa drogowego.

W podjętym stanowisku, Związek Powiatów Polskich oczekuje na szybkie odniesienie się rządu do proponowanych rozwiązań oraz deklaruje merytoryczne wsparcie w ramach procesu przygotowania odpowiednich aktów prawnych.


Z pełną treścią stanowiska można się zapoznać poniżej.


Załączniki