Aktualności

17 stycznia 2018

Styczniowe posiedzenie Zarządu ZPP poświęcone głównie tematyce ochrony zdrowia

Państwo będzie silne jeżeli będzie sprawnie funkcjonowało w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i edukacji. Taka teza padła na zakończenie posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 16 stycznia br. w Legionowie.

Posiedzenie Zarządu ZPP zostało zwołane w trybie pilnym w związku z sytuacją związaną z zawieszaniem oddziałów szpitalnych, z uwagi na brak lekarzy i powszechne zjawisko wypowiadania klauzul opt-out. Był to główny temat spotkania. Niestety, pomimo skierowanego zaproszenia i wcześniejszych nieoficjalnych deklaracji, zabrakło na nim przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.

Zebrani długo dyskutowali na temat kondycji szpitali powiatowych. Kierownik Działu Monitoringu Legislacyjnego i Analiz Biura ZPP, radca prawny Bernadeta Skóbel przedstawiła informację o wypowiadaniu klauzuli opt-out i skutkach tego zjawiska dla szpitali powiatowych. Zdecydowano, że Związek Powiatów Polskich będzie domagał się spotkania z Ministrem Zdrowia a także oficjalnie wystąpi do Łukasza Szumowskiego z pismem, w którym przedstawione zostaną wnioski z dyskusji:

  • Konieczność przeprowadzenia analizy obecnego systemu kształcenia lekarzy w Polsce w kierunku ułatwienia dochodzenia do uzyskania specjalizacji.
  • Umożliwienie w większym zakresie zatrudniania lekarzy-rezydentów w szpitalach powiatowych.
  • Ponowna analiza możliwości lepszego wykorzystania doświadczenia zawodowego lekarzy posiadających specjalizację I stopnia.
  • Zintensyfikowanie  działań na rzecz wykorzystania potencjału  podstawowej opieki zdrowotnej w procesie leczenia pacjentów. Przy obecnym stopniu finansowania POZ-ty stanowią konkurencję dla szpitali w zakresie zapewnienia lekarzom lepszych warunków płacowych, przy znacząco niższym zakresie odpowiedzialności za pacjenta. W sytuacji, w której w szpitalach warunki pracy siłą rzeczy są mniej komfortowe, to POZ-ty często stanowią rzeczywistą konkurencję na rynku pracy. Dotyczy to w szczególności lekarzy pediatrów oraz specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych.
  • Ułatwienie w zakresie uznawania kwalifikacji osób zza wschodniej granicy. Z uwagi na mniejsze niż w przypadku osób pochodzących z innych krajów bariery językowe, przy braku rodzimej kadry medycznej, takie działania są konieczne.
  • Starzejąca się kadra średniego szczebla, co może doprowadzić w perspektywie kilku lat do znacznego spadku liczby pielęgniarek.
  • Umożliwienie kształcenie na poziomie ponad-licealnym asystentek pielęgniarskich.

Zauważono, że co prawda wypowiadanie klauzuli opt-out przez lekarzy rezydentów dotyczy głównie dużych szpitali ale pośrednio ma wpływ także na sytuację mniejszych podmiotów leczniczych głownie poprzez pojawiające się próby przejmowania kadry (głównie lekarzy specjalistów) przez te podmioty, które obecnie maja problemy z obsadą lekarską. Taka forma konkurencji jedynie podwyższa koszty funkcjonowania służby zdrowia a nie wpływa na lepszą jakość czy dostępność świadczeń dla pacjentów.

W konsekwencji omówienia tematu zdecydowano o poruszeniu wyżej wymienionych zagadnień także w ramach Zespołu Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST oraz na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej.

W sprawach różnych omówiono trzy zagadnienia.

Kierownik Działu Monitoringu Legislacyjnego i Analiz Biura ZPP, radca prawny Bernadeta Skóbel przedstawiła propozycję inicjatywy legislacyjnej dotyczącej wprowadzenia zmiany w ustawie o samorządzie gminnym. Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie sygn. akt K 36/15 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w zakresie, w jakim przewiduje pobranie opłaty ewidencyjnej i opłaty za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy z powodu konieczności zmiany zawartych w nim danych, wynikającej ze zmiany stanu faktycznego spowodowanej działaniem organów władzy samorządowej, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Skutkiem tego wyroku jest niemożność poboru opłat za wymianę prawa jazdy w sytuacji gdy zmiana nazwy ulicy została dokonana uchwałą rady gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. O ile właściwym do zmiany nazwy ulic jest rada gminy, o tyle sama gmina nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych wymiany prawa jazdy. W konsekwencji skutki finansowe wymiany dokumentów przez obywateli ponoszą inne organy władzy publicznej. W przypadku konieczności wymiany prawa jazdy skutki finansowe zmiany nazwy ulic, w tym koszt zakupu blankietów ponosi powiat. W związku z powyższym zaproponowano dodanie w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym ustępu 3 w brzmieniu „Zmiana przez radę gminy nazwy nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.” Zarząd ZPP jednogłośnie zgodził się na wystąpienie z powyższą inicjatywą z uwagi na konieczność obrony interesów samorządów powiatowych.

Zgłoszono kwestię dotyczącą problemu wydawania decyzji o samodzielności lokalu w sytuacji braku dokumentacji budowalnej.  

Uzgodniono także że Związek Powiatów Polskich powinien przyjąć stanowisko dotyczące Funduszu Pracy, w którym należy zwrócić uwagę na konieczność opracowania adekwatnego do sytuacji samorządów mechanizmu podziału środków z Funduszu Pracy a także zadać pytanie na co zostanie przeznaczona nadwyżka środków jaka została zgromadzona w ramach Funduszu Pracy.


Galeria zdjęć