Aktualności

23 stycznia 2018

Jak poprawić sytuację w ochronie zdrowia. Stanowisko ZPP

fotolia.pl

22 stycznia br. Zarząd Związku Powiatów Polskich podjął stanowisko dotyczące sytuacji w ochronie zdrowia.

Starostowie oczekują podjęcia przez ministra zdrowia konkretnych działań, które pozwolą na zażegnanie kryzysu w ochronie zdrowia a spowodowanego niedoborem kadry medycznej w Polsce. - Wypowiadanie z końcem ubiegłego roku przez lekarzy klauzuli opt-out, ujawniło, że nawet w przypadku wydawałoby się niewielkiej skali tego zjawiska, istnieje realne zagrożenie braku możliwości prowadzenia działalności leczniczej przez niektóre szpitale – wynika ze stanowiska.

Samorządowcy zauważają, że co prawda wypowiadanie klauzuli opt-out przez lekarzy rezydentów dotyczy głównie dużych szpitali ogólnopolskich i wojewódzkich, jednak pośrednio ma także wpływ na sytuację mniejszych podmiotów leczniczych, z uwagi na próby przejmowania kadry (głównie lekarzy specjalistów) przez te podmioty, które obecnie mają problemy z obsadą lekarską. - Przy braku kadry medycznej taka forma konkurencji pomiędzy podmiotami leczniczymi podwyższa jedynie koszty funkcjonowania służby zdrowia, ale w żaden sposób nie wpływa na lepszą jakość czy dostępność świadczeń dla pacjentów – podaje ZPP.

Dlatego Zarząd ZPP wnosi o:

  • analizę obecnego systemu kształcenia lekarzy w Polsce w kierunku ułatwienia dochodzenia do uzyskania specjalizacji;
  • umożliwienie w większym zakresie zatrudniania lekarzy-rezydentów w szpitalach powiatowych;
  • ponowną analizę możliwości lepszego wykorzystania doświadczenia zawodowego lekarzy posiadających specjalizację I stopnia, co w sytuacji niedoborów kadrowych wydaje się koniecznością;
  • zintensyfikowanie działań na rzecz wykorzystania potencjału podstawowej opieki zdrowotnej w procesie leczenia pacjentów. Przy obecnym stopniu finansowania POZ-ty stanowią konkurencję dla szpitali w zakresie zapewnienia lekarzom lepszych warunków płacowych, przy znacząco niższym zakresie odpowiedzialności za pacjenta. W sytuacji, w której w szpitalach warunki pracy siłą rzeczy są mniej komfortowe, to POZ-ty często stanowią rzeczywistą konkurencję na rynku pracy. Dotyczy to w szczególności lekarzy pediatrów oraz specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych;
  • ułatwienie w zakresie uznawania kwalifikacji osób zza wschodniej granicy. Ministerstwo Zdrowia winno przeanalizować przyczyny dla których stosunkowo niewielki odsetek osób, które zdobyły wykształcenie i już wykonywały zawód medyczny w takich krajach jak Ukraina czy Białoruś, ma prawo wykonywania zawodu w Polsce.

Jednocześnie w podjętym stanowisku Związek Powiatów Polskich zaznacza, że popiera kierunek rozwiązań legislacyjnych zaproponowanych w projekcie rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (nr w wykazie prac Ministra Zdrowia: MZ 598), który ułatwi świadczeniodawcom elastyczne i efektywne zarządzanie pracą personelu medycznego przy zachowaniu dostępności pacjentów do świadczeń gwarantowanych.


Załączniki