Aktualności

27 stycznia 2018

Pierwsze, w nowym roku, posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

fotolia.pl

24 stycznia br. obradował Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół uzgodnił i pozytywnie zaopiniował następujące akty prawne:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli
  • Projekt Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
  • Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
  • Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Z porządku obrad zdjęto projekt Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek artystycznych i placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

Natomiast nad projektem rozporządzeń w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki dla szkół nowego i starego ustroju trwała dłuższa dyskusja.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.