Aktualności

1 lutego 2018

Styczniowe posiedzenie plenarne KWRiST - relacja

22 projekty aktów prawnych z opinią pozytywną i trzy odesłane na zespoły robocze – to bilans pierwszego w tym roku posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 31 stycznia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: Joachim Brudziński, nowy minister spraw wewnętrznych i administracji oraz Wojciech Długoborski, prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich, zastępca burmistrza gminy Chojna.

Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, starosta makowski; Edmund Kaczmarek, członek zarządu ZPP, starosta jędrzejowski oraz Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP.

Na początku spotkania minister Joachim Brudziński zapewnił zgromadzonych o woli współpracy z samorządami. Przedstawił także nowo powołanego pełnomocnika rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym – wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera. Ma to być minister, który bezpośrednio będzie kontaktował się z samorządowcami. Witając się ze zgromadzonymi, wiceminister Paweł Szefernaker podkreślił swoją dyspozycyjność i otwartość na dialog z JST.

Ratownictwo i zarządzanie kryzysowe

Następnie zgromadzeni wysłuchali informacji na temat efektów prac międzyresortowego zespołu oceniającego funkcjonowanie ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce, którą przedstawił nadbrygadier Marek Kubiak, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Zespół został powołany przez premier Beatę Szydło, po nawałnicach, jakie w sierpniu 2017 r. przeszły przez Polskę. Jego zadaniem była ocena funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość, dotyczących m.in. przygotowania służb do realizowania działań ratowniczych i zarządzania kryzysowego.

Zespół stwierdził, że w sierpniu br. za pośrednictwem wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego przekazano ostrzeżenia, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, do powiatów, które są zobowiązane do ich przekazania gminom. Informacje z ostrzeżeniem o zagrożeniu przekazywano m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, aplikacji RSO i telefonicznie. Adresatami wiadomości, oprócz jednostek samorządu terytorialnego, były także służby, inspekcje oraz operatorzy infrastruktury krytycznej. W ocenie zespołu były przypadki, gdy ostrzeżenie przesłane przez służby wojewodów utknęło na szczeblu powiatu i nie zostało przekazane gminom.

Zespół wydał rekomendacje. Jedną z nich jest zapewnienie całodobowego obiegu informacji w administracji samorządowej. Wzmocnione miałyby zostać powiatowe centra zarządzania kryzysowego w sposób zapewniający ich integrację z systemem obiegu informacji w ramach Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto, starostowie i wójtowie mieliby obowiązek udziału w ćwiczeniach i szkoleniach organizowanych przez wojewodę w ramach zarządzania kryzysowego.

Akcyza i kodeks cyfrowy

Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej przekazali natomiast informację na temat obszarów ryzyka występujących podczas procesu rejestracji pojazdów nabywanych wewnątrzwspólnotowo. W szczególności zwrócili uwagę na nadużycia dotyczące opodatkowania akcyzą samochodów osobowych.

W dalszej kolejności wiceminister cyfryzacji przedstawił prezentację na temat stanu prac nad Kodeksem Cyfrowym. Planowane jest stworzenie nowoczesnej ustawy o informatyzacji, w której zapisane zostaną kwestie instytucjonalne, kompetencyjne i zasady cyfryzacji/usług procesów administracyjnych. Resort proponuje objęcie ustawą wszystkich podmiotów realizujących na podstawie odrębnych przepisów zadania publiczne, w tym organów administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, a także podmiotów prywatnych, realizujących zadania finansowane ze środków publicznych lub powierzone albo zlecone im do wykonania przez podmioty publiczne.

Prezentacja resortu dostępna jest TUTAJ.

Wolne wnioski

W odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego dotyczące wskazania przedstawiciela JST do składu Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – stronę samorządową w tym gremium będzie reprezentowała Elżbieta Lanc, ze Związku Województw RP, członek zarządu wojewodztwa mazowieckiego.

W ramach wolnych wniosków strona samorządowa przedstawiła szereg problemów do rozwiązania, a wśród nich m.in. poruszaną od dawna przez stronę samorządową kwestię wydawania kart zgonu, o której mówił Jacek Krywult, prezydent Bielska – Białej. Minister Joachim Brudziński przyznał, że problem jest mu znany i powinien zostać szybko rozwiązany. – Jestem pewien, że sprawa ruszy – zapowiedział.

CEPIK

Edmund Kaczmarek przypomniał z kolei o źle funkcjonującym systemie CEPIK 2.0, który został wprowadzony 13 listopada 2017 r. Jak mówił, system od początku działa źle, powodując spowolnienie obsługi klientów i poważne opóźnienia w załatwianiu spraw związanych z procesem rejestracji pojazdów. Starosta podkreślił, że niewydolny system wzbudza dużą frustrację wśród klientów starostw oraz pracowników wydziałów komunikacji, którzy nie mogą załatwiać spraw szybko, sprawnie i bez problemów. Edmund Kaczmarek przypomniał, że w grudniu 2017 r. zarząd ZPP spotkał się z poprzednim ministrem ds. cyfryzacji – Anną Strężyńską, która obiecała, że do połowy stycznia system będzie działał prawidłowo. - Jednak do chwili obecnej tak się nie stało, jest cały katalog spraw, które nie zostały poprawione od początku wprowadzenia nowej aplikacji. Ten katalog został przeze mnie przesłany do premiera rządu Mateusza Morawieckiego, który osobiście nadzoruje Ministerstwo Cyfryzacji. Apelowałem także do obecnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o patronowanie tej sprawie. Sprawna administracja jest przecież naszym wspólnym zadaniem – rządu i samorządu, ale za błędy administracji rządowej my jako samorząd nie chcemy być obciążani odpowiedzialnością – mówił starosta.

W odpowiedzi minister Joachim Brudziński zapewnił, że sprawy cyfryzacji są absolutnym priorytetem resortu. Wskazał również, że obecnie wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji jest Paweł Majewski, który wcześniej zatrudniony był w resorcie cyfryzacji, co jest dobra jaskółką dla spraw cyfryzacji. Szef MSWiA zapowiedział, że minister Majewski jest do dyspozycji samorządowców.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.