Aktualności

11 czerwca 2018

Obniżki w samorządach niezgodne z prawem – analiza prawna i kroki do podjęcia przez JST

15 maja br. Rada Ministrów wydała rozporządzenie, w którym przewidziała obniżkę limitów wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz powołania z dniem 1 lipca 2018 roku. Uczyniła to bez właściwych konsultacji z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, jak również bez żadnego racjonalnego uzasadnienia.

Zarówno ze względu na tryb wydania, jak i na swoją treść, rozporządzenie to w opinii uznanych ekspertów jest niezgodne z Konstytucją, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, jak również ustawą o pracownikach samorządowych (trzy opinie w załączeniu). Dopóki jednak nie zostanie podważone, czy to w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, czy to ad casu w poszczególnych sprawach, poprzez odmowę jego zastosowania przez sąd, cieszy się domniemaniem zgodności z prawem. Pociąga to za sobą konieczność ustalenia sposobu postępowania w odniesieniu do przyznanego nam przez rady powiatu wynagrodzenia.

Wszystkie kluczowe aspekty prawne tej sytuacji zawiera wypracowana w ramach Biura Związku Powiatów Polskich analiza - w załączeniu.

Zawiera ona propozycję możliwych do podjęcia działań. Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich w osobnym piśmie przedstawia także swoje rekomendacje, którymi kierować mogą się rady powiatów, aby wyrazić sprzeciw wobec dokonywanych zmian, nie naruszając przy tym dyscypliny finansów publicznych.

Jednocześnie wspomniane opinie prawne przewodniczący Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego skierował przesłał do prezydenta RP (pismo w załączeniu).

Zachęcamy wszystkich do wnikliwej lektury dołączonych dokumentów.


Załączniki