Aktualności

13 czerwca 2018

Zdrowie i polityka społeczna w Komisji Wspólnej

fotolia.pl

Nietypowy przebieg miało ostatnie posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. Zespół nie uzgodnił ani jednego projektu. Z uwagi na trwające konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe albo brak tekstów projektów po ich zakończeniu wszystkie projekty omawiane na zespole będą opiniowane bądź w trybie obiegowym bądź dopiero na lipcowym posiedzeniu.

Na zespole omówiono:

  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego;
  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
  • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby;
  • informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2017 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji, które mają skutkować zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.