Aktualności

17 kwietnia 2019

Kwietniowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST

10 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz osób związanych z KWRiST.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia spraw różnych. Na sprawy różne składały się na kwestia świadczeń pielęgnacyjnych. Temat był poruszany w związku z wnioskiem Związku Powiatów Polskich. Trybunał Konstytucyjny w 2014 r. wskazał, że różnicowanie opiekunów dorosłych niepełnosprawnych jest niekonstytucyjne, jednocześnie wskazał, że wyrok nie daje podstaw do przyznania świadczenia. Do tego potrzebna jest nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Rada Ministrów uważa, że pomoc winna uwzględniać różną niesamodzielność osób niepełnosprawnych.  Powstał spór między Sopotem a wojewodą pomorskim co do wydawania środków na świadczenia. Sopot przyznawał wszystkim świadczenie pielęgnacyjne, bez względu na moment powstania niepełnosprawności podopiecznego. Wojewoda ustalił, że dotacja była wydawana niezgodnie z przeznaczeniem. Związek Powiatów Polskich wskazał, że orzeczenia sądów idą w tym kierunku, że skoro ustawodawca nie uregulował tej kwestii, to świadczenia się opiekunom należą. Projekt jest przygotowywany już 2 lata, zanim zostanie uchwalona ustawa minie jeszcze sporo czasu. Kwestię trzeba rozwiązać już. Trzech obywateli miasta Gdańsk zgłosiło skargę do Trybunału w Strasburgu. Sądy stoją na stanowisku, że te środki się należą opiekunom, a MRPiPS uważa inaczej.  Strona samorządowa wskazała, że należy uregulować tę sytuację wcześniej niż kompleksową ustawą.

Kolejną kwestią był wniosek strony samorządowej o rozważenie możliwości dopuszczenia lekarzy obcokrajowców spoza UE przed nostryfikacją dyplomu do pracy w polskich szpitalach ze wskazaniem konkretnego podmiotu leczniczego oraz o rozważenie wprowadzenia mechanizmów zachęcających lekarzy do podejmowania rezydentury w szpitalach powiatowych. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia wskazało, że przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w tej sprawie. Projekt zawiera zapis, że lekarz (internista, pediatra, chirurg) będzie musiał odbyć co najmniej 6-miesięczny staż w szpitalu podstawowego zabezpieczenia.

Ostatnią sprawą z zakresu spraw różnych była Informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego na temat stanu prac nad ustawą  o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji organizujących funkcjonowanie kolumbariów.  Główny Inspektorat Sanitarny wskazał, że  projekt uwzględniający postulaty został przekazany 28.03.br. do Ministra Zdrowia.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.