Aktualności

24 maja 2019

Aktualności z Zespołu ds. edukacji KWRiST

fotolia.pl

Ostatnie posiedzenie zespołu ds. edukacji, kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 21 maja, przebiegło wyjątkowo sprawnie. Pewnie to zasługa niewielkiej liczby projektów rozporządzeń, przedstawionych do opiniowania i jednocześnie ich niekontrowersyjnej treści dla strony samorządowej. Wydaje się, że kluczową sprawą było przedstawienie na wniosek reprezentanta Związku Powiatów Polskich, przez wiceministra Macieja Kopcia, informacji o projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela.

Opiniowane rozporządzenia

Wszystkie przedstawione przez resorty projekty rozporządzeń zyskały pozytywną opinię. Były to:

  • projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej;
  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;
  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych;
  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.