Aktualności

26 marca 2020

Problematyczny dodatek funkcyjny dla doradców metodycznych - opinia ZPP

fotolia.pl

Pytanie: Którzy doradcy metodyczni są uprawnieni do pobierania dodatku funkcyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu MENiS z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (…)? Czy dodatek ten powinien pobierać doradca metodyczny zatrudniony na podstawie umowy o pracę w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli, po tym jak zadania powierzył mu właściwy kurator oświaty (§25 ust. 1 i 3 rozporządzenia z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ) czy dodatek ten należy się tylko temu doradcy metodycznemu, któremu funkcję powierzył samorząd terytorialny w ramach stosunku pracy w szkole (placówce) macierzystej, z jednoczesnym obniżeniem wysokości obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, na gruncie rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z 26 września 2016 r. (§37 rozporządzenia z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli).

Odpowiedź:

Problem sprowadza się do zazębiania dwóch stanów prawnych. Pomimo, że rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z 26 września 2016 r. zostało uchylone przez rozporządzenie z 28 maja 2019 r. regulujące przedmiotową sprawę, to w tym ostatnim znajduje się przepis odwołujący się do poprzedniego stanu prawnego.

Mianowicie chodzi o §37 w myśl którego „Nauczyciele, którym jednostki samorządu terytorialnego powierzyły zadania doradcy metodycznego, realizują te zadania na dotychczasowych warunkach do końca okresu, na jaki zostały one powierzone.”

Ze względu na fakt, że na gruncie rozporządzenia z 2016 r. - § 25 „Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok.” (obowiązujące rozporządzenie potrzymało tę zasadę) po wejściu w życie nowego rozporządzenia (a że miało to miejsce niecały rok temu) są doradcy, którym obowiązki powierzono na podstawie zasad wynikających z rozporządzenia z 2016 r.

Ponieważ takie osoby funkcjonują w systemie oświaty, aktualny jest także przepis §5 pkt 2 lit. b rozporządzenia z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, który stanowi o możliwości uzyskania dodatku funkcyjnego przez nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji doradcy metodycznego.

Z powyższego wynika, że do czasu, aż nie zakończy się okres na jaki powierzono zadania doradcom metodycznym na gruncie rozporządzenia z 2016 r. kwestię statusu tych nauczycieli regulowane są trojako tzn.:

  • dla doradców, którym powierzono zadania na gruncie rozporządzenia z 2016 r. zadania są wykonywane:

    1) w ramach stosunku pracy w publicznej szkole lub placówce, w której nauczyciel jest zatrudniony, z jednoczesnym obniżeniem wysokości obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych – w tej sytuacji nauczyciel za powierzone zadania doradcy otrzymuje TYLKO dodatek funkcyjny;

    2) w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia – w tej sytuacji nauczyciel za powierzone zadania doradcy otrzymuje TYLKO umowne wynagrodzenie,
     
  • dla doradców, którym powierzono zadania na gruncie rozporządzenia z 2019 r. zadania są wykonywane:

    3) w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zawieranej na okres, na który zostały mu powierzone zadania doradcy metodycznego – w tej sytuacji nauczyciel za powierzone zadania doradcy otrzymuje TYLKO umowne wynagrodzenie.

Na gruncie powyższych rozważań należy jednoznacznie odpowiedzieć, że dodatek funkcyjny może otrzymać jedynie nauczyciel, któremu zadania doradcy metodycznego powierzono w ramach stosunku pracy w publicznej szkole lub placówce, w której jest zatrudniony, z jednoczesnym obniżeniem wysokości obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych (§25 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli w związku z §37 rozporządzenia z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli). Wysokość tego dodatku oraz szczegółowe warunki jego przyznawania określa w drodze regulaminu organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia (art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela).

Powyższe znajduje uzasadnienie w charakterze dodatku funkcyjnego, który jest przyznawany w związku z pełnieniem dodatkowej funkcji. Dodatek ten ma stanowić niejako rekompensatę za zwiększoną odpowiedzialność i zwiększoną ilość obowiązków. W sytuacji nauczycieli, którym powierza się zadania doradcy metodycznego na podstawie dodatkowej umowy (§25 ust. 3 rozporządzenia z 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli), przyznawanie dodatku funkcyjnego nie znajduje uzasadnienia, ponieważ osoby te za zadania wykonywane jako doradca metodyczny otrzymują dodatkowego wynagrodzenie wynikające z zawartej z nimi dodatkowej umowy.

r.pr. Katarzyna Liszka-Michałka