Aktualności

1 kwietnia 2020

Dotacja w wysokości jak za luty 2020 r. - skuteczna interwencja ZPP

fotolia.pl

O konsekwencjach jakie czekały samorządy w związku z zapisami par. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 można było przeczytać w Dzienniku Warto Wiedzieć (tutaj).

Ponieważ powyższe przepisy, dotyczące dotowania niepublicznych szkół dla dorosłych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty były nie do przyjęcia, Związek Powiatów Polskich zwrócił się do MEN o ich szybką nowelizację. 

Minister Edukacji Narodowej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Związku Powiatów Polskich podpisał 31 marca br. nowelizację powołanego rozporządzenia, dokonując zmiany par. 10 w ten sposób, że dodano ust. 1a określający, że dotacja dla niepublicznej szkoły dla dorosłych przysługuje na każdego ucznia, który w lutym 2020 r. spełnił warunek, uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

Nowelizacja dostępna tutaj.

W odpowiedzi którą w tej sprawie wystosował do Związku Powiatów Polskich resort edukacji czytamy, że projektując wspomniane przepisy §10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zakładało, że niektóre organy prowadzące ww. szkoły w sposób nieuprawniony, nieuczciwy będą sztucznie zawyżać dane w zakresie liczby uczniów na podstawie, której ustala się wysokość dotacji dla danej szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania. Rozumiejąc jednak argumenty ZPP oraz biorąc pod uwagę wieloletnie, czasem również negatywne, doświadczenia w dotowaniu tego typu szkół, Minister Edukacji Narodowej postanowił znowelizować przepisy wspomnianego wyżej rozporządzenia, wychodząc tym samym naprzeciw spostrzeżeniom Związku Powiatów Polskich.

Dodatkowo MEN podziękował za podzielenie się przez Związek Powiatów Polskich cennymi spostrzeżeniami i zapewnił, że każda uwaga mająca na celu usprawnienie działania systemu oświaty jest i będzie dogłębnie analizowana i rozpatrywana w ramach przygotowywania ewentualnych zmian prawa oświatowego.

 Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia tj. 31 marca br. z mocą obowiązującą od 1 marca br.