Aktualności

19 stycznia 2021

Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

9 stycznia 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W toku spotkania omówiono dwa projekty aktów prawnych.

Pierwszy z nich to projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych. Projekt został wstępnie uzgodniony - ostateczną decyzję podejmie KWRiST.

Drugi to projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz niektórych innych ustaw. W tym przypadku Zespół odstąpił od opiniowania projektu w związku z dużą liczbą uwag i brakiem ostatecznej wersji projektu.

Szczepienie strażników miejskich

W sprawach różnych poruszono kwestię pisma Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP dotyczące szczepień straży gminnych i miejskich w ramach Narodowego Programu Szczepień 1 grupie, wraz z innymi służbami mundurowymi. Sekretarz Strony Rządowej KWRIST, poinformował o wsparciu tego wniosku ze strony MSWiA i wystąpienie o zmianę rozporządzenia i objęcie szczepieniami strażników miejskich wraz z innymi służbami mundurowymi.