Aktualności

21 stycznia 2021

Echa z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia KWRiST

21 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST dedykowane omówieniu projektu zmian o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.

Posiedzenie skupiło się wokół jednej kwestii, a mianowicie spadku planowej, w poprzednim projekcie z listopada 2020 r., kwoty na obsługę kosztów realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznawaniem Karty z proponowanego poziomu 23,00 zł do kwoty 17,00 zł.

W pierwotnej wersji projektu ustawy bardzo szczegółowo wyliczono koszty obsługi zadania przez gminę na kwotę 23,00 zł. W Ocenie Skutków Regulacji do projektu z dnia 19 listopada 2020 r. wskazano wprost, że wyliczona kwota 23,00 zł stanowi: „…realizację postulatów gmin w zakresie podniesienia kosztów obsługi wskaźnikiem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w latach 2014-2020, jak również ujednolicenie kwoty należnej gminie za rozpatrzenie wniosku o przyznanie KDR nowej rodzinie – niezależnie od tego, czy jest to rodzina, w której prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim członkom rodziny, czy tylko rodzicom, ponieważ – jak podnoszą gminy – rejestracja i rozpatrzenie tych wniosków zajmuje tyle samo czasu. Zmiana ta, podobnie jak rosnące koszty związane z produkcją Kart, wynikające z dużej liczby wniosków składanych przez rodziny wielodzietne, wiążą się z koniecznością podniesienia limitów na realizację ustawy.”

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.