Aktualności

21 lipca 2021

Lipcowe posiedzenie Zespołu ds. Administracji KWRiST

20 lipca br. obradował Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST.

Podczas posiedzenia omówiono następujące projekty aktów prawnych:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – ponieważ projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych Zespół powstrzymał się na tym etapie od opiniowania.
  2. Projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych – projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Ponieważ resort nie odniósł się do zgłoszonych przez stronę samorządową uwag, Zespól powstrzymał się od jego opiniowania, do czasu uzyskania odpowiedzi.
  3. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022” – dokument jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. Ponieważ etap prac jest wczesny, autorzy nie byli w stanie na tym etapie odnieść się do zgłoszonych uwag. Zespół nie opiniował więc projektu.
  4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych – projekt uzgodniony.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.