Aktualności

20 października 2022

Echa z prac Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST

W środę 19 października obradował Zespół ds. Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zajmowano się m.in. projektami ustaw i rozporządzeń.

Zespół pozytywnie zaopiniował:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej;
  2. projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego;
  3. projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw;
  4. pakiet projektów Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk.

Warunkowo wydano też opinię pozytywną ws. projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów. Ustalono, że jeśli drobne poprawki sugerowane przez województwa zostaną uwzględnione, opinia zostanie podtrzymana.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.