Aktualności

9 grudnia 2022

Zarząd Związku Powiatów Polskich obradował w Busku Zdroju. Echa z prac

Bardzo trudna sytuacja finansowa w szpitalach powiatowych, konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian w zakresie finansowania oświaty, funkcjonowanie systemu wsparcia zawodowych rodzin zastępczych, transport publiczny, obecne nie łatwe realia budżetów powiatów i stan finansów publicznych – to główne tematy posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 8-9 grudnia 2022 r. w Busku Zdroju.

Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu ZPP Andrzej Płonka, Starosta Bielski. Po otwarciu poprosił o głos gospodarzy. Wiceprezes ZPP, Starosta Buski Jerzy Kolarz powitał zebranych i przedstawił krótką informację o walorach swojego powiatu. Następnie Zastępca Dyrektora Sanatorium „Włókniarz” Tadeusz Gryc zaprezentował historię i możliwości tego obiektu.

W kolejnej część na temat funkcjonowania systemu wsparcia zawodowych rodzin zastępczych mówił dr Jan Basiaga z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przedstawił wyniki prowadzonych analiz związanych z obszarem funkcjonowania rodzin zastępczych w Polsce. Omówił założenia jakie stały u podstaw rozwoju tego systemu. W dalszej część przedstawił zmiany, które będą obowiązywały od 1 lutego 2023 r. W prezentowanych przez siebie danych zobrazował uczestnikom stan rzeczywisty funkcjonowania tego systemu oraz skale problemów z tym związanych. Na zakończenie poinformował o planach zrealizowania ogólnopolskiego projektu badawczego, którego głównym celem byłaby diagnoza funkcjonowania powiatowego systemu wsparcia rodzin zastępczych i jego wpływu na decyzje rodziców zastępczych o kontynuowaniu zadań opiekuńczo-wychowawczych lub rezygnacji z przyjętych funkcji. Badaniem tym mieliby być objęci: rodziny zastępcze zawodowe, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, PCPRy/MOPSy (MOPR), placówki edukacyjne, placówki zdrowia oraz inne podmioty. Kończąc prezentację poprosił ZPP o przychylność i wsparcie w procesie realizacji tej inicjatywy.

W dalszej części posiedzenia Zarządu zebrani dyskutowali na temat bardzo trudnej sytuacji w sektorze ochrony zdrowia. Inicjacją dyskusji była prezentacja obrazująca realizację ryczałtu w 2022 r., którą przedstawiła mec. Bernadeta Skóbel, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP (prezentację zamieszczamy poniżej w załączniku).
Kolejno głos zabierali zgromadzeni Starostowie, którzy informowali o stanowiskach, które w ostatnim czasie zostają podejmowane przez poszczególne Konwenty Powiatów (zamieszczamy je poniżej w załącznikach).
Mocny głos w dyskusji przedstawił Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego Lech Janicki, Starosta Ostrzeszowski. Mówił o podstępującej reformie systemu ochrony zdrowia w Polsce, która następuje w wyniku niesprawiedliwego finansowania oddziałów szpitalnych, w tym głównie tych powiatowych. To tutaj bowiem znajdują się te oddziały, które są bardzo słabo finansowane. Przy obecnym trendzie zarówno niekorzystnych zmian demograficznych, bardzo dużej inflacji oraz ogromnych cen nośników energii i gazu, to właśnie te placówki stają przed dylematem konieczności dofinansowania (w sytuacji, w której powiat ma jeszcze taką możliwość – co jest już rzadkością) lub zamknięcia któregoś z oddziałów. Lech Janicki mówił o tym, że w Wielkopolsce w kilku podmiotach leczniczych dyrekcje szpitali musiały dokonać likwidacji oddziałów. Zdaniem Starostów sytuacja zmusza do tego, aby zobligować NFZ i resort zdrowia do podjęcia działań ratujących szpitale powiatowe.
W dalszej części kolejni Starostowie wzmacniali głos konieczności dalszej walki o pozytywną i racjonalną zmianę systemu finansowania sektora ochrony zdrowia w Polsce.

W dalszej części omówiono kwestię niewystarczającej wysokości subwencji oświatowej. Pismo w tej sprawie złożył Wiceprezes ZPP Adam Krzysztoń, Starosta Łańcucki. Wskazał w nim konieczność podjęcia przez Związek stanowiska, a w konsekwencji dalszych działań zmierzających do zatrzymania procesu, który prowadzi do tego, że z roku na rok samorządy powiatowe muszą coraz więcej własnych środków dopłacać do funkcjonowania oświaty.

W kolejnej część głos zabrał Zastępca Dyrektora Biura ZPP Grzegorz Kubalski. Mówił o sytuacji w obszarze finansów publicznych i możliwościach budżetowych samorządów powiatowych. Informował o bieżących zmianach w tym zakresie oraz pracach legislacyjnych regulujących tą kwestię. Omówił również tematykę związaną z transportem publicznym, w tym w zakresie podziału środków na Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Przedstawił także informację dotyczącą aktualnych prac legislacyjnych, w tym kwestii związanej z ustawą o ochronie ludności, nowelizacji Prawa budowlanego oraz edukacji domowej.

Obrady zakończył Prezes ZPP Andrzej Płonka podsumowując spotkanie oraz informując o dalszym procesie procedowania poruszonych tematów. Złożył wszystkim zgromadzonym świąteczne życzenia.

Galeria z prac Zarządu dostępna jest TUTAJ.


Załączniki