Aktualności

14 czerwca 2023

Nieracjonalne obowiązki sprawozdawcze powiatu

Mimo tysięcy raportowanych przez samorządy danych, prawodawca co roku rozszerza obowiązek sprawozdawczy, często powodując że te same lub bardzo podobne dane przekazywane są wielokrotnie różnymi kanałami – zaznaczyli starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu w jednym ze stanowisk Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Jak dodają, absorbuje to pracowników samorządowych, którzy w tym czasie mogliby wykonywać inne obowiązki.

Nie sposób wymienić wszystkich sprawozdań, jakie jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne są zobowiązane w ciągu roku przygotować i przesłać do różnych organów i instytucji.

Od budżetu do ochrony środowiska

Obowiązek sprawozdawczy nałożony na powiaty rozciąga się na wiele dziedzin – od podstawowych dotyczących kwestii budżetowych przez kwestie budownictwa, kultury, gospodarki leśnej, pieczy zastępczej po ochrony zdrowia, ochronę środowiska i wiele innych.

Nowe obowiązki sprawozdawcze

Tylko w ubiegłym roku na samorządy został nałożony obowiązek sporządzania sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza, a w tym roku sprawozdań w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi.

Tymczasem wiele z danych, które raportowane są przez powiaty w ramach statystyki publicznej, Główny Urząd Statystyczny mógłby pozyskiwać bezpośrednio z baz danych zasilanych przez samorządy, bez konieczności wypełniania odrębnych formularzy statystycznych. Dotyczy to np. Banku danych o lasach czy Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych.

Apel z rozwiązaniem problemu

Nic więc dziwnego, że ZPP apeluje o racjonalizację obowiązków sprawozdawczych powiatów. Podaje też na to gotową receptę. Wystarczy bowiem:

  • uproszczenie i ograniczenie ilości sprawozdań, 
  • ujednolicenie sprawozdawczości samorządu i podległych mu jednostek organizacyjnych,
  • weryfikacja sprawozdań statystycznych i resortowych pod kątem powtarzalności danych,
  • stworzenie narzędzia teleinformatycznego, za pomocą którego Główny Urząd Statystyczny mógłby sam generować dane, które znajdują się w zasobach administracji publicznej.

Z pełną treścią stanowiska można zapoznać się TUTAJ.