Aktualności

14 czerwca 2023

Ku skuteczniejszej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży

Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich oczekuje stworzenia przez administrację rządową warunków umożliwiających efektywne i skuteczne udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej zmagającym się z problemami psychologicznymi. Powód? Coraz więcej młodych ludzi zmaga się obecnie z problemami psychologicznymi.

Narastające problemy psychologiczne wśród dzieci i młodzieży wynikają z wielu czynników. W praktyce jest to związane m.in. z liczbą bodźców docierających do młodych w coraz szybciej pędzącym świecie, zaburzeniem relacji rodzinnych i rówieśniczych, a w ostatnim czasie także konsekwencjami pandemii COVID-19, zwłaszcza izolacją społeczną.

Zadania szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zapewnienie opieki i wsparcia adekwatnego do zgłaszanych i zaobserwowanych potrzeb jest dla szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prawdziwym wyzwaniem.

Dla sprawnego realizowania takich działań potrzebna jest:

  • wykwalifikowana kadra nauczycieli specjalistów,
  • system finansowania dający gwarancję udzielania pomocy na odpowiednim dla uczniów i oczekiwanym przez ich rodziców poziomie oraz
  • zaplecze prawne umożliwiające skoordynowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej na różnych poziomach poczynając od pomocy społecznej przez oświatę i system ochrony zdrowia.

Oczekiwania kontra rzeczywistość

Tymczasem wspomniane postulaty zderzają się z realiami. Mimo że na skutek wdrażanych od roku 2022 standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów w szkołach ogólnodostępnych wskaźnik liczby tych nauczycieli wzrósł, to wiele organów prowadzących zmaga się z trudnościami w pozyskaniu specjalistów do pracy w szkołach.

Zbyt mała liczba specjalistów

Z jednej strony powodem tego stanu jest zbyt mała liczba specjalistów ogółem, a z drugiej brak chęci do podjęcia pracy w szkole.

Czynnikiem demotywującym jest w tym przypadku m.in. aspekt finansowy, bo wynagrodzenie np. psychologa zatrudnionego w systemie ochrony zdrowia jest zdecydowanie wyższe niż w oświacie.

Niedoszacowanie subwencji oświaty i utrudnienia organizacyjne

To jednak nie wszystko. Problem pogłębia bowiem niedoszacowanie subwencji oświatowej. Dodatkowo utrudnienia organizacyjne, takie jak „zbiurokratyzowanie” pracy szkoły i nauczycieli czy brak przepisów prawa określających zasady współpracy podmiotów z różnych sektorów negatywnie wpływają na jakość i tempo udzielanego wsparcia. To ważne, bo – jak wiadomo – czas w przypadku udzielania dzieciom i młodzieży wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ma kluczowe znaczenie dla osiągniecia oczekiwanych efektów.

Z pełną treścią stanowiska można zapoznać się TUTAJ.