Aktualności

10 lipca 2023

Wysokość dotacji na nieodpłatną pomoc prawną w latach 2016-2023

Kwota bazowa, która stanowi podstawę dotacji, jaką powiaty otrzymują na wykonywanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, od lat jest niedoszacowana.

Bez względu na to, jaką metodę wyliczeń przyjąć – opartą o wskaźnik inflacji, wzrost przeciętnego wynagrodzenia za pracę, minimalnego wynagrodzenia wynagrodzenia za pracę czy założenia jakie poczyniono przy ustalaniu wysokości kwoty bazowej w pierwszym roku działalności punktów, dane jasno pokazują, że przekazywana dotacja na realizację zadania jest niewystarczająca.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że po raz kolejny na powiaty zostają nałożone obowiązki realizacji zadań zleconych, bez zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na ten cel.

Więcej szczegółów na ten temat zawartych zostało w kolejnej analizie przygotowanej przez ekspertki Związku Powiatów Polskich, a z którą można zapoznać się poniżej.


Załączniki