Aktualności

14 września 2023

Oszczędności w oświacie zaczynają się od arkusza organizacyjnego - bezpłatne szkolenie, 28 września br., online

Edukacja jest jednym z kluczowych elementów budżetu jednostek samorządu, a wydatki związane z nią stanowią znaczącą część ogólnych wydatków bieżących gminy, miasta czy powiatu. W obliczu rosnących trudności finansowych, oszczędności w oświacie stają się priorytetem, który może przynieść wymierne korzyści. Planowanie organizacji pracy jednostek oświatowych stanowi pierwszy etap planowania budżetu, a arkusz jako główny dokument określający organizację pracy szkoły/przedszkola powinien być kluczowym narzędziem do identyfikacji obszarów oszczędności w jednostkach samorządu terytorialnego.

Skomplikowany charakter budżetów JST, zwłaszcza obszar wynagrodzeń nauczycieli, jest ściśle powiązany z rzetelnie przygotowanym arkuszem organizacji już na poziomie jednostki oświatowej.

28 września 2023 r., o godz. 10:00 odbędzie się BEZPŁATNE SZKOLENIE pt. "Oszczędności w oświacie zaczynają się od arkusza organizacyjnego”.

Poprzez omówienie znaczenia arkusza organizacyjnego jako punktu wyjścia do poszukiwania oszczędności szkolenie ma na celu pokazanie jak świadome i optymalne planowanie organizacji pracy szkół i przedszkoli wpływa na budżet placówki, a co za tym idzie budżet całego JST.

W programie szkolenia m.in.:

 • Ramowe plany nauczania a szkolne plany nauczania, 
 • Jak optymalnie zaplanować arkusz przedszkola – różny czas pracy i pobytu dzieci,
 • Zatrudnianie nauczycieli – różne formy, różny wymiar godzin (etaty łączone), godziny ponadwymiarowe, uzupełnienia i ograniczenia, grupy uprzywilejowane, specjaliści, asystenci, stanowiska kierownicze, obniżki,
 • Zatrudnianie pracowników niepedagogicznych – standardy zatrudniania odpowiadające rzeczywistym potrzebom, 
 • Urlopy dla poratowania zdrowia, nauczanie indywidualne, 
 • Wakaty w arkuszu,
 • Osiąganie średniego wynagrodzenia nauczycieli przy prawidłowym rozpisaniu kadry w arkuszu organizacyjnym – dobre praktyki, przykłady,
 • Zwolnienia nauczycieli.

Szkolenie skierowane jest do:

 • dyrektorów publicznych samorządowych i niesamorządowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
 • inspektorów lub dyrektorów Wydziałów Edukacji,
 • dyrektorów CUW i zespołów obsługi oświaty (branża Administracja Oświaty),
 • skarbników w JST,
 • pracowników komórek organizacyjnych zajmujących się zatwierdzaniem arkusza organizacji oraz odpowiedzialnych za planowanie budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego

Szkolenie poprowadzą:

 • Ewa Czechowicz – szkoleniowiec i konsultant prawa oświatowego, specjalizuje się w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Doświadczony nauczyciel i dyrektor szkoły.
 • Mariusz Gołaszewski – Ekspert i praktyk rynku kapitałowego, twórca i współwłaściciel Aesco Group – lidera rynku usług doradztwa finansowego dla JST. W swoim ponad 15-letnim dorobku zawodowym zrealizował ponad 600 projektów pozyskiwania finansowania dla jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych.

WIĘCEJ INFORMACJI i formularz bezpłatnego zapisu na stronie =>  https://bit.ly/3sWTWiM