Aktualności

21 września 2023

Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST

Pakiet rozporządzeń oraz dyskusja na temat stanowiska Głównego Geodety Kraju dotyczącego liczenia terminu weryfikacji, były tematami posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu, który odbył się 20.09.2023 r.

Opiniowane projekty

Zespół opiniował następujące projekty:

  1. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego,
  2. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie  w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
    - obydwa projekty zostały zaopiniowane kierunkowo pozytywnie, jednakże pod warunkiem odniesienia się MRiT do zgłoszonych uwag do czasu posiedzenia plenarnego KWRiST,
  3. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie przygotowania projektu planu ogólnego gminy – Zespół odstąpił od opiniowania z uwagi na oczekiwanie na ostateczną wersję projektu po etapie konsultacji,
  4. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz dokumentów stosowanych w tych sprawach – Zespół nie wydał opinii; po posiedzeniu odbyło się spotkanie przedstawicieli ministerstwa i Związku Województw RP w celu przedyskutowania uwag, które nie zostały uwzględnione i uzgodnienia szczegółów,
  5. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów – opinia pozytywna.

Zespół również pozytywnie zaopiniował przedstawione przez resort infrastruktury propozycje zasad i kryteriów podziału środków rezerwy subwencji ogólnej w roku 2024. Należy dodać, że dokonano modyfikacji polegającej na tym, że termin składania wniosków o dofinansowanie ustalono do 31 stycznia 2024 r. (pierwotnym terminem był 9 lutego 2024 r.).

Stanowisko GGK w zakresie liczenia terminu weryfikacji

Był to jedyny temat w „sprawach różnych”, który został poruszony na wniosek Związku Powiatów Polskich.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.