Aktualności

28 października 2023

Terminy weryfikacji: GGK aprobuje stanowisko ZPP!

W wyniku starań Związku Powiatów Polskich, Główny Geodeta Kraju dokonał rewizji swojego stanowiska w sprawie liczenia terminu weryfikacji wyrażonego w piśmie z 29 czerwca 2023 r. (znak: NG-NiK.920.35.2023), które zostało skierowane do starostów, prezydentów miast oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Należy przypomnieć, że w ww. piśmie GGK przedstawił interpretację dot. terminów weryfikacji, o których mowa w art. 12b ust. 1a Prawa geodezyjnego i kartograficznego i uznał, że do terminu weryfikacji wlicza się dzień przekazania zawiadomienia, a także że w zakresie obliczania ww. terminów nie mają zastosowania przepisy Kpa i Kodeksu cywilnego.

Z inicjatywy ZPP temat ten został poruszony w trakcie dwóch posiedzeń Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST (pisaliśmy o tym w Dzienniku Warto Wiedzieć: tutaj i tutaj), a dodatkowo Związek przekazał GGK opinię prawną, w której wskazano na nieprawidłowość stanowiska i brak jego doniosłości prawnej w odniesieniu do starostów, jako adresatów pisma.

W efekcie Główny Geodeta Kraju Pani Alicja Kulka wsłuchała się w argumenty przedstawione przez ZPP i pismem z 24 października 2023 r. (znak: NG-NiK.920.63.2023) poinformowała o zaaprobowaniu przyjęcia przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej interpretacji odmiennej niż wyrażona w przywołanym powyżej stanowisku – prowadzącej do stwierdzenia, iż początek biegu terminów weryfikacji określonych w art. 12b ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.) należy liczyć od najbliższego dnia roboczego następującego po dniu zdarzenia.

Pismo Głównego Geodety Kraju dostępne jest TUTAJ.