Aktualności

20 grudnia 2023

Procedura wyboru dyrektora jednostki oświatowej krok po kroku

Zasadą w przypadku powierzenia stanowiska/powołania na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego jest przeprowadzenie konkursu na to stanowisko. W sformalizowanej procedurze – szczegółowo uregulowanej w przepisach prawa – należy wyłonić kandydata, który przez okres 5 lat pokieruje daną jednostką.

W razie nie wyłonienia kandydata lub nie zgłoszenia się do konkursu żadnego kandydata, można powierzyć stanowisko dyrektora ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

Jeżeli żadna z wymienionych metod nie dojdzie do skutku, istnieje możliwość powierzenia stanowiska dyrektora w trybie określonym w art. 63 ust. 13 ustawy - Prawo oświatowe, czyli co do zasady wicedyrektorowi tej szkoły. Jak jednak wynika z przywołanego przepisu, powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły, w szkołach w których nie ma wicedyrektora, może nastąpić na rzecz nauczyciela tej szkoły, czyli osoby pozostającej w zatrudnieniu jako nauczyciel zanim nastąpiło powierzenie obowiązków dyrektora.

Związek Powiatów Polskich wydał publikację zatytułowaną "Procedura wyboru dyrektora jednostki oświatowej krok po kroku", której celem jest udzielenie wsparcia w sprawnym przejściu przez poszczególne etapy procedury wyboru dyrektora. Dodatkowo w wydawnictwie odpowiedziano na pojawiające się wątpliwości w tym zakresie wraz z przywołaniem aktualnych poglądów judykatury.

Autorem publikacji jest ekspertka Związku Powiatów Polskich Katarzyna Liszka-Michałka.

Wydawnictwo można pobrać poniżej.


Załączniki