Aktualności

19 września 2021

Relacja z XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

fot. KRISFOTO - Krzysztof Siekielski

Finanse samorządowe, sytuacja w systemie opieki zdrowotnej, prawne uregulowanie kwestii stwierdzania zgonów a także inne problemy istotne dla powiatów były głównymi tematami XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w dniach 16-17 września br. w Wiśle. Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich przyjęło stanowiska w kluczowych kwestiach.

Obradom przewodniczył Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bielski.

Uczestnicy Zgromadzenia rozpoczęli obrady minutą ciszy, by w ten sposób uczcić Kolegów, samorządowców, którzy odeszli w ostatnim roku.

XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, najwyższy organ ZPP, zebrało się aby zgodnie ze Statutem, przedyskutować najważniejsze dla samorządów powiatowych problemy, przyjąć założenia do programu działania Związku oraz podjąć decyzję w sprawach statutowych.

Zgromadzenie Ogólne ZPP w tym roku odbywało się na ziemi cieszyńskiej, dlatego jako pierwszy głos zabrał Starosta Cieszyński, Mieczysław Szczurek. Podkreślił niezwykle zróżnicowanie ziemi cieszyńskiej, jeśli chodzi o kulturę i wyznania. „Mimo różnorodność przestrzennej, wyznaniowej i kulturalnej, przez stulecia nauczyliśmy się współpracować, żyć koło siebie i wzajemnie się szanować. Życzę nam wszystkim takich właśnie obrad – w duchu wzajemnego poszanowania i zrozumienia” – powiedział.

Głos zabrał również Senator RP a także Prezes Związku Miast Polskich, Zygmunt Frankiewicz. Podziękował za dobrą współpracę pomiędzy korporacjami samorządowymi. „Cenimy sobie Państwa ekspertów, Państwa opracowania, z których korzystamy. Chcę apelować o jak najściślejszą integrację, bo jesteśmy w punkcie zwrotnym samorządności w Polsce” – mówił. Zapewnił też o dobrej atmosferze dla samorządów, jaka panuje w Senacie. Zaznaczył, jak ważna jest integracja samorządów i wspólne występowanie o dobro nas wszystkich. „Apeluję o to, żebyśmy wystąpili w obronie samorządów” – podsumował.

Po raz drugi w Zgromadzeniu Ogólnym ZPP udział wziął dr Theophil Gallo, Starosta Powiatu Saarpfal, który w tym roku reprezentował podczas Zgromadzenia Związek Powiatów Niemieckich. Zapowiedział współpracę w zakresie rejonów biosfery. Podkreślił jak ważne jest utrzymywanie zbudowanych już mostów między państwami, niezależnie od klimatu politycznego w Europie i na świecie. Mówił o tym, jak ważne jest utrzymywanie wzajemnych relacji dla Związku Powiatów Niemieckich. Zaproponował utworzenie polsko-niemieckiej grupy roboczej.

W Zgromadzeniu Ogólnym udział wzięli również przedstawiciele samorządów z Ukrainy. Zwrócili się do Związku Powiatów Polskich z podziękowaniem za pomoc i wsparcie.

Podczas obrad został odczytany list od Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zapewnił w nim, że PSL dostrzega ogromne znaczenie samorządu powiatowego dla rozwoju ojczyzny. „Zapewniam, że robimy wszystko co możliwe, by obronić polski samorząd przed próbami jego destabilizacji i ograniczenia roli w państwie” – napisał szef PSL. Wyraził sprzeciw wobec prób powszechnej centralizacji.

Z kolei Dyrektor Biura ZPP odczytał list przesłany przez Marszałkinię Sejmu Elżbietę Witek. Podkreśliła rolę samorządów w rozwoju kraju. „Z każdym dniem miasta, miasteczka i wsie stają się piękniejsze a życie w nich bardziej dogodne dla mieszkańców. Duża w tym zasługa przemyślanych decyzji, kreatywności i zrealizowanych ambitnych planów a także otwartości na potrzeby społeczne. Lepsze i głębsze zrozumienie potrzeb przez władze samorządowe przekłada się na wiele cennych przedsięwzięć – również wśród powiatowych i gminnych wspólnot rośnie duma z własnych korzeni oraz miejsca urodzenia” – napisała.

Przesłanie do uczestników Zgromadzenia Ogólnego ZPP przesłał w formie wideo również Marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Podkreślił jak ważna dla Senatu RP jest idea samorządności pojmowana jako jeden z filarów demokratycznego państwa. Podkreślił, że samorząd to przede wszystkim wspólnota ludzi. „Choć każdy powiat jest inny, to dziś stają one przed takimi samymi wyzwaniami i napotykają podobne problemy. Nieoceniona jest więc możliwość współpracy. Związek Powiatów Polskich od ponad 20 lat propaguje ideę samorządności i wspiera swoich członków w działaniach na rzecz rozwoju i promocji ich powiatów” – mówił. Z całą mocą podkreślił, że Senat jest po stronie samorządów. „Będziemy was strzec, wspierać i pomagać wam” – zapewnił.  

O tym, jak ważny jest szacunek dla prac samorządów mówił były Prezes Zarządu ZPP, Kazimierz Kotowski. „Dzisiaj w imieniu trójki prezesów-seniorów dziękujemy za lata współpracy, za zaangażowanie, dziękujemy za wysiłek. Jesteśmy przekonani, że będziecie dalej dbać o to, by samorządność pozostała w samorządzie i by samorząd był partnerem administracji rządowej” – mówił.

Sytuacja szpitali w Polsce

Mariusz Trojanowski z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych mówił, że widoczne zaczynają być efekty wspólnej pracy i prowadzonych rozmów. Zwrócił uwagę jak trudno jest rozmawiać, gdy mówi się o pieniądzach. „Nie ma jakości bez środków finansowych” – podkreślił. Zaznaczył jednak, że zdrowie jest dziedziną, która nie ma ceny.

Przyjęte uchwały

Podczas obrad Związku Powiatów Polskich na Zgromadzeniu Ogólnym przyjęto sprawozdanie Prezesa Zarządu ZPP z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Zastępca Dyrektora Biura ZPP Grzegorz Kubalski przedstawił założenia do programu działania Związku za rok 2021. Głównym obszarem działania pozostanie reprezentowanie interesów powiatów we wszystkich miejscach, w których przesądzane są kwestie prawne bądź finansowe związane z funkcjonowaniem powiatów. ZPP będzie podejmować kwestie związane z finansami samorządu terytorialnego, przepisami dotyczącymi systemu opieki zdrowotnej a także w obszarze edukacji. ZPP będzie monitorował również inne kwestie, jak choćby publiczny transport zbiorowy, prawo budowlane. W dalszym ciągu będzie kształtowana wspólna polityka powiatów. Kontynuowana będzie rola doradcza i szkoleniowa.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich odbyły się też wybory uzupełniające. Nową członkinią Zarządu ZPP została Joanna Potocka-Rak, Starosta Ciechanowska, natomiast członkiem Komisji Rewizyjnej został Krzysztof Nosal, Starosta Kaliski.

Podjęte stanowiska

Delegaci na XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich przyjęli także stanowiska w sprawach istotnych dla powiatów. Z ich treścią można zapoznać się tutaj.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020

Pierwszy dzień Zgromadzenia Ogólnego ZPP zwieńczyła gala wręczenia nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2020. Podczas Gali wręczono również nagrody w kategorii Super Powiat, Super Miasto i Super Gmina. Tytuł Super Powiat, Super Miasto i Super Gmina przyznawane są w sytuacji, w której dany samorząd uzyskał największy procentowy udział realizacji wszystkich kategorii zawartych w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. To rodzaj uhonorowania "Mistrzów wśród samorządowych liderów".

Lista laureatów została opublikowana tutaj.

Drugi dzień Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich poświęcony był wystąpieniom tematycznym. Uczestnicy mogli bliżej zapoznać się z programem „Strzelnica w powiecie”, poznać dobre praktyki w administracji publicznej jeśli chodzi o whistleblowing, poznać działanie nowoczesnego systemu opasek telemedycznych a także dowiedzieć się, jak przebiega współpraca pomiędzy Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego a powiatami.

Kilka wystąpień dotyczyło także sytuacji w systemie opieki zdrowotnej. Eksperci przedstawili szerokie spektrum problemów, z którymi zarówno pracownicy szpitali jak i powiatów zmagają się na co dzień. Dorota Gołąb-Bełtowicz, Zastępca Dyrektora ds. Finansowych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie w swojej prezentacji przedstawiła analizę sytuacji finansowej szpitala zastanawiając się jakie mogą być przyczyny notowanych strat. Z kolei dr Tomasz Zalasiński z Counsel DZP analizował odpowiedzialność powiatu za stratę netto szpitala w odniesieniu do wyroku TK w sprawie K 4/17. Do kwestii zmian w systemie ochrony zdrowia w swoim wystąpieniu odniosła się też mec. Bernadeta Skóbel, Kierowniczka Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich. Poddała analizie projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia w kontekście zagrożenia ciągłości finansowania szpitala.
Drugiego dnia obrad Zgromadzenia Ogólnego ZPP poruszony został też temat planowanych zmian w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zagadnienie to przybliżył Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich.


Załączniki