Aktualności

16 marca 2024

Za nami XXX Zgromadzenie Ogólne ZPP

13 marca br. w malowniczym Karpaczu odbyło się niezwykle ważne dla samorządów powiatowych wydarzenie – XXX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Andrzej Płonka,  jako Przewodniczący, prowadził obrady. Zgromadzenie, będące najwyższym organem decyzyjnym Związku, skupiło się na debacie nad kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed samorządami, wytyczając jednocześnie strategię działania na najbliższą przyszłość.

Zgromadzenie rozpoczęło się od hołdu oddanego zmarłym samorządowcom, wśród których znaleźli się Piotr Binder, Władysław Bogdanowicz, Krzysztof Kozanecki, Kazimierz Kurtasiński, Konrad Mateja, Lech Nitkowski, Tadeusz Skatuła, Józef Wróbel i Anita Gryboś. Ich pamięć uczczono minutą ciszy, poprzedzoną emisją filmu pamiątkowego (film dostępny jest tutaj).

W trakcie spotkania dokonano wyboru składu Prezydium Zgromadzenia, stosownych Komisji, a także zatwierdzono regulamin obrad.

W dalszej części Prezydent RP Andrzej Duda, w liście odczytanym przez Sekretarza Stanu Andrzeja Derę, wyraził swoje uznanie dla delegatów i działalności ZPP.

Wśród ważnych momentów Zgromadzenia znalazło się wręczenie odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP, z których dwa Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali zasłużeni starostowie: Andrzej Płonka i Andrzej Nowicki (zdjęcia z tej części uroczystości dostępne są tutaj).

Wśród obecnych gości znaleźli się również Marian Banaś, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Paweł Gancarz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Wiesław Leśniakiewicz, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz liczni inni przedstawiciele instytucji i organizacji. Każdy z nich podkreślał znaczenie współpracy i wyzwań, jakie samorządy mają przed sobą, wskazując na specyficzne obszary działania.

Marian Banaś zwrócił uwagę na wyniki kontroli systemowych, które ujawniły niektóre problemy w relacjach państwo-samorząd oraz wewnętrzne wyzwania samorządów, takie jak finansowanie czy transparentność środków.

Następnie zaproszono do głosu Pawła Gancarza, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który podziękował za zaproszenie i zwrócił uwagę na kluczową rolę samorządów w zarządzaniu kryzysowym, jakim była pandemia i wybuch wojny w Ukrainie. Wiceminister Gancarz omówił również przyszłe wyzwania, w tym nową ustawę o obronie cywilnej i konieczność poprawy stanu dróg powiatowych.

Kolejnym mówcą był Wiesław Leśniakiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który przedstawił założenia do ustawy o ochronie ludności.

Ważnym punktem Zgromadzenia było również wystąpienie Stanisława Trociuka, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, który zwrócił uwagę na problem stopniowego odwracania się od zasady decentralizacji oraz na zagrożenia wynikające z centralizacji władzy i zależności samorządów od organów centralnych.

Jednym z mówców był również Marian Skonieczka, poseł Klubu Parlamentarnego Polska 2050, który podkreślił znaczenie reformy samorządowej, uznając ją za jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w Polsce. Wskazał na istotną rolę lokalnych liderów, którzy dzięki reformie zainicjowali rozwój swoich małych Ojczyzn. Z żalem zauważył jednak, że ostatnie lata były odejściem od założeń tej reformy, podziękował też za trud i zaangażowanie na rzecz samorządów.

Kolejną ważną postacią, która podzieliła się swoimi przemyśleniami, był Wojciech Kalwat, Dyrektor Biura „Niepodległa”. W. Kalwat przedstawił główne kierunki działalności Biura oraz aktualnie realizowane projekty. Zaprosił samorządy do współpracy w ramach inicjatyw takich jak Iskry Niepodległości – pokazy z projekcją multimedialną, czy projekty filmowe w technice VR 360 stopni.

Następnie głos zabrał Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Studiów Wschodnich, który podziękował za dotychczasową współpracę z samorządami i podkreślił zasługi powiatów w ostatnich latach. 

Ważnym momentem Zgromadzenia było również wystąpienie Dr Theophila Gallo, Starosty Saarpfalz Kreis w Niemczech, który podziękował za zaproszenie i pogratulował odznaczonym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Gallo przedstawił przykłady współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi powiatami, podkreślając międzynarodowy wymiar samorządności. Informacja o planach stworzenia fundacji na wsparcie Ukrainy oraz nadzieja na szybkie zakończenie konfliktu wywołały żywe reakcje wśród uczestników.

Kolejno głos w dyskusji zabrali także: Waldemar Malinowski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych; Józef Matysiak, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Józef Neterowicz, ekspert ZPP i prof. Jan Cebula; Kazimierz Kotowski, Prezes Związku Powiatów Polskich III kadencji, b. Poseł na Sejm RP i inni. 

Zgromadzenie było też okazją do wyróżnienia osób i instytucji za ich wkład we współpracę z ZPP. Srebrne podziękowania otrzymali między innymi Andrzej Dera, MSWiA, MI, NIK oraz przedstawiciele innych kluczowych dla samorządu instytucji.

Jednym z punktów obrad było podpisanie przez Andrzeja Płonkę, Prezes Zarządu ZPP oraz prof. Piotra Wachowiaka, Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie listu intencyjnego pomiędzy Związkiem Powiatów Polskich a Szkołą Główną Handlową. Dotyczył on nawiązania współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, wydawniczej i promocyjnej, związanej z problematyką funkcjonowania samorządu terytorialnego, zwłaszcza samorządu powiatowego (więcej o tym tutaj, galeria foto dostępna jest tutaj).

W dalszej części delegaci zatwierdzili sprawozdanie z działalności ZPP i sprawozdanie finansowe za 2023 rok, przyjęli plan budżetu na 2024 rok oraz zatwierdzili kierunki działań Związku w tym roku.

Prezentacje i dyskusje dotyczyły również przyszłości samorządów w Polsce, z akcentem na cyfryzację, finansowanie, oświatę, ochronę zdrowia oraz infrastrukturę. Zgromadzenie przyjęło szereg stanowisk i uchwał mających na celu usprawnienie funkcjonowania samorządów i poprawę jakości życia mieszkańców. Z pełną treścią stanowisk można zapoznać się tutaj.

Podczas wieczornej Gali wręczono uhonorowania dla zwycięzców Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu (więcej tutaj).

XXX Zgromadzenie Ogólne ZPP stanowiło platformę wymiany doświadczeń, idei oraz dobrych praktyk między samorządowcami z całej Polski, co jest niezbędne dla dalszego rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności. Zakończenie tego wydarzenia otwiera nowy rozdział w działalności Związku, z nowymi wyzwaniami i celami na horyzoncie.

GALERIA zdjęć z obrad dostępna jest tutaj.