Interwencje i wnioski ZPP

Luty 2024

Wniosek w sprawie

    uruchomienia programu wspierającego samorządy w procesie transformacji cyfrowej
    przyszłości ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta; przyszłość ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej, a także planów legislacyjnych dotyczących projektu ustawy o aktywności zawodowej
    nowelizacji dwóch poprawek do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne (druk sejmowy nr 185)

Styczeń 2024

Wniosek w sprawie

    zmian przepisów ustawy – Prawo oświatowe i ustawy – Karta Nauczyciela
    zmian w Prawie łowieckim

Grudzień 2023

Wniosek w sprawie

    skierowania do konsultacji projektów rozporządzeń: dot. szczególnej opieki geriatrycznej; oraz dot. personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną dotyczącego Centrów Zdrowia 75+

Interwencja w sprawie

    problemu rozbieżności pomiędzy ustawami ustrojowymi (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie wojewódzkim) a Kodeksem Wyborczym odnośnie definiowania pojęcia „mieszkaniec”

Listopad 2023

Interwencja w sprawie

    wdrożenia przepisów ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Wniosek w sprawie

    zasad finansowania przez NFZ dyżurów aptecznych na podstawie przepisów Prawa farmaceutycznego w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2024 r.

Październik 2023

Wniosek w sprawie

    kwestii funkcjonowania i finansowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Interwencja w sprawie

    obowiązku wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego e-doręczeń

Wrzesień 2023

Wniosek w sprawie

    zakazu spożywania alkoholu w domach pomocy społecznej
    funkcjonowania komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego
    stanowiska Głównego Geodety Kraju w sprawie liczenia terminu weryfikacji

Sierpień 2023

Interwencja w sprawie

    destabilizacji finansów samorządu terytorialnego

Wniosek w sprawie

    wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Interwencja w sprawie

    nowelizacji ustawy o KWRiST

Wniosek w sprawie

    finansowania szkół ponadpodstawowych w roku 2024 i 2025
    wysokości świadczenia urlopowego dla nauczycieli

Lipiec 2023

Interwencja w sprawie

    odprowadzania nadwyżek wpłat, o których mowa w art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska, do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
    dotycząca nakładania kar na świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie ratownictwa medycznego za brak lekarzy w zespołach „S”
    dotycząca nakładania kar na świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie ratownictwa medycznego za brak lekarzy w zespołach „S” - załącznik
    przesunięcia terminu wejścia w życie art. 34a ustawy o finansach publicznych
    środków finansowych na inwestycje na drogach powiatowych z programów regionalnych na lata 2021-2027 oraz dofinansowywanych przez administrację rządową

Czerwiec 2023

Wniosek w sprawie

    systemu homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

Interwencja w sprawie

    trwających problemów związanych z użytkowaniem platformy elektronicznej e-PUAP