Interwencje i wnioski ZPP

Wrzesień 2023

Wniosek w sprawie

    stanowiska Głównego Geodety Kraju w sprawie liczenia terminu weryfikacji

Sierpień 2023

Interwencja w sprawie

    destabilizacji finansów samorządu terytorialnego

Wniosek w sprawie

    wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Interwencja w sprawie

    nowelizacji ustawy o KWRiST

Wniosek w sprawie

    finansowania szkół ponadpodstawowych w roku 2024 i 2025
    wysokości świadczenia urlopowego dla nauczycieli

Lipiec 2023

Interwencja w sprawie

    odprowadzania nadwyżek wpłat, o których mowa w art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska, do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
    dotycząca nakładania kar na świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie ratownictwa medycznego za brak lekarzy w zespołach „S”
    dotycząca nakładania kar na świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie ratownictwa medycznego za brak lekarzy w zespołach „S” - załącznik
    przesunięcia terminu wejścia w życie art. 34a ustawy o finansach publicznych
    środków finansowych na inwestycje na drogach powiatowych z programów regionalnych na lata 2021-2027 oraz dofinansowywanych przez administrację rządową

Czerwiec 2023

Wniosek w sprawie

    systemu homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

Interwencja w sprawie

    trwających problemów związanych z użytkowaniem platformy elektronicznej e-PUAP
    odroczenia płatności składek z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz rozłożenie należności na raty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w stosunku do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wniosek w sprawie

    Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej

Interwencja w sprawie

    niedostatecznej wysokości dotacji przekazywanej powiatom na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
    zmian przepisów w zakresie odpadów wykorzystywanych jako kompost w procesie rekultywacji składowisk

Maj 2023

Wniosek w sprawie

    finansowania procedury scalania i wymiany gruntów
    skutków oraz potrzeby zmian legislacyjnych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2022 r., sygn. akt K 4/21

Kwiecień 2023

Wniosek w sprawie

    wymogu zapewnienia przez Centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny realizacji świadczeń w oddziale dziennym wraz z realizacją obowiązku szkolnego w miejscu udzielania świadczeń w czasie roku szkolnego począwszy od 1września 2024 r.

Interwencja w sprawie

    dotacji na finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców umieszczonych na tzw. starych zasadach

Wniosek w sprawie

    zmian przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Marzec 2023

Wniosek w sprawie

    finansowania powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności

Luty 2023

Wniosek w sprawie

    minimalnych wymagań dla sprzętu komputerowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania

Interwencja w sprawie

    wyceny tzw. „dobokaretki” dla karetki typu „S”

Wniosek w sprawie

    wymiaru zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych