Interwencje i wnioski ZPP

Lipiec 2022

Interwencja w sprawie

    funkcjonowania aptek ogólnodostępnych
    doraźnych zmian w zakresie art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Czerwiec 2022

Interwencja w sprawie

    znacznych opóźnień w aktualizacji aplikacji mObywatel, w zakresie danych dotyczących posiadanej polisy OC pojazdu, które to dane pochodzą z bazy CEPiK

Wniosek w sprawie

    funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych od 1 września 2022 r. ich finansowania od 1 stycznia 2023 r.

Interwencja w sprawie

    projektu „Cyfrowy Powiat”

Wniosek w sprawie

    problematyki związanej z uzyskiwaniem uprawnień do kierowania pojazdami przez uczniów szkoły ponadpodstawowej oraz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego
    projektu rozporządzenia o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Interwencja w sprawie

    w sprawie formy prawnej zatrudniania specjalistów w ramach realizacji Programu „Za Życiem” oraz dotyczącej dopuszczalności finansowania ze środków Funduszu Pomocy kształcenia uczniów – obywateli Ukrainy w szkołach polskich

Maj 2022

Interwencja w sprawie

    obowiązku ubezpieczania pojazdów, które na mocy postanowień sądowych stają się własnością powiatów

Wniosek w sprawie

    legislacyjnych wątpliwości w zakresie dotowania szkół niepublicznych
    dotyczący formy prawnej zatrudniania specjalistów w ramach realizacji Programu „Za Życiem”.

Kwiecień 2022

Interwencja w sprawie

    wykorzystania środków z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych
    przekazania powiatom województwa świętokrzyskiego projektów umów w sprawie finansowania zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy

Marzec 2022

Interwencja w sprawie

    pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych w zakresie odpowiedzi na pytanie czy uczeń z Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego może korzystać z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy - Prawo oświatowe
    przekazania powiatom województwa łódzkiego projektów porozumień dotyczących powierzenia realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na utworzeniu oraz prowadzeniu miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy oraz udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2022 r.
    przekazania powiatom województwa lubelskiego projektów porozumień dotyczących powierzenia realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na utworzeniu oraz prowadzeniu miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy
    w sprawie wejścia w życie 1 lipca 2022 r. art. 34a ustawy o finansach publicznych dotyczącego prowadzenia rejestru umów
    polecenia wojewody małopolskiego dotyczącego zapewnienia miejsc noclegowych i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy oraz przekazaniem projektów porozumień dotyczących zasad finansowania tego zadania

Luty 2022

Interwencja w sprawie

    ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Wniosek w sprawie

    finansowania świadczeń pediatrycznych w rodzaju leczenie szpitalne
    finansowania w okresie pandemii szpitali, w części dotyczącej zaliczkowego finansowania podmiotów leczniczych w ramach tzw. 1/12 kontraktu z obowiązkiem odrabiania pobranych zaliczek - załącznik
    finansowania w okresie pandemii szpitali, w części dotyczącej zaliczkowego finansowania podmiotów leczniczych w ramach tzw. 1/12 kontraktu z obowiązkiem odrabiania pobranych zaliczek - pismo przewodnie

Interwencja w sprawie

    możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dla projektów realizowanych przez porozumienia komunalne o wątek związany z koniecznością zapewnienia finansowania inwestycji przez wykonawcę lub wykonawców – w części niepokrytej udziałem własnym wnioskodawcy

Wniosek w sprawie

    zwiększenia środków na obsługę zadań realizowanych przez samorządy powiatowe pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    wydatkowania w 2022 r. środków otrzymanych przez JST na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw

Styczeń 2022

Interwencja w sprawie

    wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego