Uchwały ZO ZPP

IV Zgromadzenie Ogólne ZPP (12 kwietnia 2002 roku)

    w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/12/99 1 Zgromadzenia Ogólnego 7.wią7ku Powiatów polskich 0 powołaniu Komișii Związku i przyjęciu regulaminu pracy Komisji.
    w sprawie: przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2002.
    w sprawie: wyboru uzupełniającego na członka Kotnișii Rewizyjnej Związku
    w sprawie: wyboru uzupełniającego na członka Zarządu Związku Powiatów
    w sprawie: stwierdzenia ustania członkostwa w Korni.'iii Rewizyjnej Związku
    w sprawie:
    w sprawie: przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania budżetu Związku
    w sprawie:
    w sprawie: zatwierdzenia bilansu Związku Powiatów Polskich za rok 2001.
    w sprawie: obligatoryjnego zwolnienia SP ZOZ z płacenia podatku od nicnłchomości wg zasad przewidzianych dla podatników prowadzących działalność gospodarczą.
    w sprawie: opracowania procedur zmierzających do zmiany Statutu Związku
    w sprawie: funkcjonowania kas chorych.
    w sprawie: zobowiązania Zarządu Związku Powiatów Polskich.
    w sprawie przyjęcia stanowiska IV Zgromadzenia Ogólnego ZPP dotyczącego realizacji zadań przez samorządy powiatowe
    w sprawie: dostosowania wysokości składek członkowskich do zakresu realizowanych zadań.

III Zgromadzenie Ogólne ZPP (7 kwietnia 2001 roku)

    w sprawie: zatwierdzenia bilansu Związku Powiatów Polskich za rok 2000.
    w sprawie zmiany Uchwały Nr I/ 12/99 1 Zgromadzenia Ogólnego Z.PP w sprawie powołania Komisji Związku i przyjęcia regulaminu pracy Komisji.
    w sprawie:
    w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/00 II Zgromadzenia Ogólnego ZPP zmieniającej Uchwałę Nr I/7/99 I Zgromadzanie Ogónego ZPP w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich
    w sprawie: założeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na rok
    w sprawie: przyjęcia budzetu Związku Powiatów Polskich na rok 200 1
    w sprawie: przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania budżetu Związku
    w sprawie: przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich z działalności w roku 2000

II Zgromadzenie Ogólne ZPP (7 kwietnia 2000 roku)

    w sprawie: przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2000.
    w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1/7/99 1 Zgromadzenia Ogólnego '/.wiązku
    w sprawie: