Uchwały ZO ZPP

II Zgromadzenie Ogólne ZPP (7 kwietnia 2000 roku)

    w sprawie:
    w sprawie: stwierdzenia ustania członkostwa w Zarządzie Związku Powiatów
    w sprawie: zatwierdzenia bilansu Zwią7ku Powiatów Polskich za rok 1999.
    w sprawie: przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania budżetu Związku
    w sprawie: zaniechania egzekwowania należnych odsetek za zwłokę w opłacaniu składki członkowskiej za rok 1999.
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu z działalności Zarządu ZPP za rok 1999
    w sprawie: wdrożenia stanowiska Pierwszej Krajowej Konferencji Samorządów

I Zgromadzenie Ogólne ZPP (28 maja 1999 roku)

    w sprawie: przyJęcia Regulaminu Pracy Zarządu Związku Powiatóvv Polskich
    w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Polskich na 1999 rok
    w sprawie: wysokości i terminu płatności składek członkmvskich.
    w sprawie: wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich.
    w sprawie: uyboru Członków Zarządu Związku Powiatów Polskich.
    w sprawie: ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów
    w sprawie: ustalenie składu liczbowego Zarządu Związku Powiatów Polskich.
    w sprawie: "boru Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich.
    w sprawie: zmiany Statutu Związku Powiatów Polskich.
    w sprawie: powołania Komisji Związku i przyjęcia regulaminu pracy Komisji.
    w sprawie: powołania Konwentów Związku i przyjęcia regulaminów ich pracy.
    w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Związku