Uchwały ZO ZPP

VIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (10-11 marca 2005 roku)

    w sprawie:

VII Zgromadzenie Ogólne ZPP (18 marca 2004 roku)

    w sprawie: powołania Forów Związku Powiatów Polskich
    w sprawie: Komisji Związku i przyjęcia regulaminu pracy Komisji.
    w sprawie: założeń do programu działania '/.wią7.ku Powiatów Polskich na rok 2004.
    w sprawie: przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2004.
    w sprawie: przyjęcia sprawozdania Prezesa /,arĄ1du z wykonania budżetu Związku
    w sprawie:

Nadzwyczajne VI Zgromadzenie Ogólne ZPP (21 lipca 2003 roku)

    w sprawie v.rniany terminu płatności składek członkowskich.

V Zgromadzenie Ogólne ZPP (28 lutego 2003 roku)

    w sprawie nadania tytułu honorowego Prezesa Związku Powiatów Polskich.
    w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie: przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2003.
    w sprawie: założeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na rok 2003.
    w sprawie: przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania budżetu Związku
    w sprawie: przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu Związku Powiatów
    w sprawie: ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej 7,wią7.ku
    w sprawie: ustalenie składu liczbowego /.arądu Związku Powiatów Polskich.
    w sprawie: zmian w statucie Zwią7kn Powiatów polskich
    w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej ZPP
    w sprawie wyboru członków Zarządu ZPP

IV Zgromadzenie Ogólne ZPP (12 kwietnia 2002 roku)

    w sprawie: załozeń do programu działania /.wiązku Powiatów Polskich na rok
    w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/12/99 1 Zgromadzenia Ogólnego 7.wią7ku Powiatów polskich 0 powołaniu Komișii Związku i przyjęciu regulaminu pracy Komisji.
    w sprawie: przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2002.
    w sprawie: wyboru uzupełniającego na członka Kotnișii Rewizyjnej Związku
    w sprawie: wyboru uzupełniającego na członka Zarządu Związku Powiatów
    w sprawie: stwierdzenia ustania członkostwa w Korni.'iii Rewizyjnej Związku
    w sprawie: