Opinie i uwagi ZPP

Lipiec 2023

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    do projektu ustawy o zmianie niektórych innych ustaw w celu przeciwdziałania ubóstwu menstruacyjnemu i zapewnienia dostępności niezbędnych środków higieny menstruacyjnej w szkołach i uczelniach
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
    do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
    do Prezydenckiego projektu ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej
    do projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3336)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
    do rządowego projektu ustawy o rewitalizacji rzeki Odry (druk nr 3303)
    prekonsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości - uwagi
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości - pismo przewodnie

Czerwiec 2023

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej (nr druku 3382)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
    do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie spisu wyborców (Nr 203)
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
    do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2024 r.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - aktualna wersja
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (druk 3323)
    do projektu rozporządzenia w sprawie wzoru pouczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, któremu pracownik socjalny zapewnił ochronę w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową
    do projektu rozporządzenia w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej