Opinie i uwagi ZPP

Marzec 2019

Uwagi ZPP

    do projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Luty 2019

Uwagi ZPP

    do poselskiego projektu zmiany ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (MK-020-1231/19).
    do projektu rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzór znaku legalizacyjnego, a także do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych znaków legalizacyjnych.
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy
    do rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji szkół publicznych i publicznych przedszkoli
    do projektu Krajowego Programu Ograniczania Zanieczyszczenia (KPOZP)
    do projektu ustawa – Prawo zamówień publicznych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
    do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (UD46).

Styczeń 2019

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Prawo oświatowe.
    do projektu ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
    do projektu rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
    do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
    do projektu „Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów”.
    do projektu założeń do projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę