Opinie i uwagi ZPP

Listopad 2017

Uwagi ZPP

    do projektu założeń do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
    do projektu ustawy o jawności życia publicznego

Październik 2017

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców
    do projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
    do projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o scaleniu i wymianie gruntów oraz niektórych innych ustaw
    do projektu „Systemu zarządzania rozwojem Polski”

Wrzesień 2017

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw
    do projektu stawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Sierpień 2017

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
    do projektu rozporządzania w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości
    do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych
    do projektu rozporządzenia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
    do projektu ustawy Prawo Przedsiębiorców
    do projektu ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy II Rzeszy oraz ZSRR oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

Lipiec 2017

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
    do propozycji zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym, polegająca na dodaniu zapisów regulujących kwestię postępowania organu rejestrującego pojazdy z wykorzystanymi tablicami rejestracyjnymi
    do projektu rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniajace rozporządzenie w sprawie szczególowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki 507)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych