Opinie i uwagi ZPP

Kwiecień 2023

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
    do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (EW.020.1178.2023)
    do projektu wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji 10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego
    do petycji dotyczących: gospodarowania nieruchomości; zmian w ustawie o samorządzie gminnym oraz zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o oświatowe oraz niektórych innych ustaw
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe

Marzec 2023

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (druk senacki nr 928)
    Polskich do senackiego projektu ustawy sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki: 944)
    do projektu ustawy z mianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw (EW.020.1168.2023)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy – Prawo oświatowe (druk senacki nr 912)
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
    do Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023

Luty 2023

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD18)
    do ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 920; dalej także jako „Ustawa”)
    do ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD18)
    do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 (KPGO2028)
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk 911)
    do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (RD646)