Opinie i uwagi ZPP

Lipiec 2022

Uwagi ZPP

    do ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw
    do Sprawozdania z działalności PGW Wody Polskie za 2021 rok
    do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne
    do projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD278)
    do przepisów wprowadzających ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118)
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 2398)
    do: projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach oraz do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
    do projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie nr 58 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Czerwiec 2022

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 746)
    do projektu Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
    do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 743, druki sejmowe nr 2295 i 2316)
    do projektu Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027
    do projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej
    do Wytycznych w zakresie zasady partnerstwa w ramach planu rozwojowego współfinnansowanego ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
    do ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 740, druki sejmowe nr 2262, 2283 i 2283-A)
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022
    do projektu: 1. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach 2. rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
    do projektu ustawy o aplikacji mObywatel
    do projektu ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki: - w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, - w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.