Opinie i uwagi ZPP

Październik 2022

Uwagi ZPP

    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2710)
    do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Wyborczy i niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk nr 2697)
    do projektu ustawy (EW.020.1015.2022) o zmianie ustawy – Prawo oświatowe
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
    do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023
    do projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane i centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o prokuraturze (EW.020.1019.2022)
    do senackiego projektu ustawy (EW.020.991(2).2022) o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

Wrzesień 2022

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
    do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023
    do poselskiego projektu ustawy o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego do dnia 30 kwietnia 2024 r. oraz o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 2612)
    do projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących