Opinie i uwagi ZPP

Grudzień 2018

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
    do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów.
    do Narodowego Planu Szerokopasmowego do 2025 roku.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.
    do projektu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat.
    do projektu rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
    do projektu rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin.
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska).
    uwagi i wnioski na temat funkcjonowania ostatnich zmian w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy.
    do projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych.
    do propozycji nowego modelu subwencjonowania wydatków oświatowych oraz nowego modelu wynagradzania nauczycieli.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 3023).

Listopad 2018

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenie w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe oraz zmianie niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Październik 2018

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
    do projektu ustawy o uchyleniu ustawy o strażach gminnych oraz o zmianie innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
    do projektu ustawy o Krakowskim Związku Metropolitalnym
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
    do projektów ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Sierpień 2018

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach