Opinie i uwagi ZPP

Maj 2020

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sytemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej.
    do Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Marzec 2020

Uwagi ZPP

    do Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.
    do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030”.
    do projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.
    do projektu ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. (UD64).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.

Luty 2020

Uwagi ZPP

    projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.
    do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (EW-020-79/20).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (EW-020-79/20).
    w sprawie oceny realizacji polityki repatriacji
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 130)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 31)
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 33)
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (UD53)

Styczeń 2020

Uwagi ZPP

    w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców