Opinie i uwagi ZPP

Maj 2024

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (UA8)
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (WPL MI 36)
    do Petycji w sprawie zmian przepisów ustawy o pracownikach samorządowych (Petycja P11-14/24)

Kwiecień 2024

Uwagi ZPP

    do Petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 64 i art. 65 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (P11-04/24)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (zasiłek pogrzebowy)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (numer SH-020-114/24, dalej także jako „Projekt”)
    do projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych
    do projektu kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
    do projektu ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (nr UD 44)
    do poselskiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 roku o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
    do projektu rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1656)
    do nowej wersji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1656)
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia doręczeń elektronicznych (prekonsultacje)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (SH.020.101.2024)
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (SH.020.102.2024)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (SH.020.88.2024)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju UD33
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1652)
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzenia procedury oceniającej, wzoru certyfikatu akredytacyjnego oraz sposobu obliczenia wysokości opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej (MZ 1590)