Opinie i uwagi ZPP

Marzec 2024

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych i warunków technicznych użytkowania budowli ochronnych
    do poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt (nr SH-020-70/24; dalej jako „Projekt”)

Luty 2024

Uwagi ZPP

    odniesienie do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy + dodatkowa uwaga
    do poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych
    do poselskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży (Druk nr 177) do poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (SH-020-49/24)
    do petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia art. 11 § 4 oraz zmiany art. 39 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy, celem uporządkowania przepisów ustawy (P10-80/23)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 155)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
    do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne (druk sejmowy nr 185)

Styczeń 2024

Uwagi ZPP

    do nowelizacji rozporządzenia w sprawie komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz trybu kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
    propozycja zmian przepisów ustawy – Prawo oświatowe i ustawy – Karta Nauczyciela
    do projektu „Zasad etyki zawodu legislatora”
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (poselski projekt ustawy z 29 grudnia 2023 r. SH-020-39/23)
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Ministerstwo Obrony Narodowej)

Grudzień 2023

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych oraz wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami
    do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
    do projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druk nr 72, dalej jako „Projekt” – wraz z autopoprawką z druku nr 72-A)
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży