Interwencje i wnioski ZPP

Październik 2022

Wniosek w sprawie

    zatrudniania pielęgniarek w domach pomocy społecznej
    procedury postępowania w przypadku konieczności przymusowego odbioru dziecka od rodziców biologicznych w przypadku wydania przez sąd postanowienia w postępowaniu zabezpieczającym, w toku postępowania o umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej
    dodatku węglowego
    zmiany w ustawie Prawo wodne w postaci uszczegółowienia art. 454
    Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
    wysokości kwoty bazowej w 2023 r.
    konieczności rozszerzenia kompetencji organów zarządzających ruchem drogowym poprzez wdrożenie regulacji prawnych umożliwiających egzekwowanie od zarządców dróg wprowadzania zatwierdzonych organizacji ruchu oraz doprowadzania oznakowania dróg do zgodnego z zatwierdzonym projektem

Wrzesień 2022

Wniosek w sprawie

    zajęcie pisemnego stanowiska przez Ministerstwo Finansów w zakresie jednolitej praktyki stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, po nowelizacji rozporządzenia z 15 lipca 2022 r., wprowadzającej m.in. zasady klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

Interwencja w sprawie

    wysokości wynagrodzeń pracowników samorządowych

Wniosek w sprawie

    sytuacji w szpitalach samorządowych oraz dot. realizacji ustawy o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę w podmiotach leczniczych

Interwencja w sprawie

    w sprawie rozdysponowania tabletek zawierających jodek potasu
    w sprawie funkcjonowania platformy informatycznej, uruchomionej przez PFRON - Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), który służyć ma aplikowaniu o środki w ramach programu „Aktywny Samorząd”, przez osoby z niepełnosprawnościami

Sierpień 2022

Wniosek w sprawie

    przeprowadzenia przez NIK kontroli doraźnej dotyczącej procesu przygotowania zatwierdzania i wdrażania Rekomendacji 5/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa AOTMiT w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
    udostępnienia danych podatkowych PIT
    trybu procedowania ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne

Interwencja w sprawie

    podwyżek cen energii elektrycznej i ogrzewania sieciowego dla podmiotów realizujących zadania publiczne

Wniosek w sprawie

    katastrofy ekologicznej w obszarze Odry
    przydzielania nauczycielom godzin ponadwymiarowych
    kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy i wydatkowania środków Funduszu Pomocy na ten cel

Lipiec 2022

Interwencja w sprawie

    funkcjonowania aptek ogólnodostępnych
    doraźnych zmian w zakresie art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Czerwiec 2022

Interwencja w sprawie

    znacznych opóźnień w aktualizacji aplikacji mObywatel, w zakresie danych dotyczących posiadanej polisy OC pojazdu, które to dane pochodzą z bazy CEPiK

Wniosek w sprawie

    funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych od 1 września 2022 r. ich finansowania od 1 stycznia 2023 r.

Interwencja w sprawie

    projektu „Cyfrowy Powiat”

Wniosek w sprawie

    problematyki związanej z uzyskiwaniem uprawnień do kierowania pojazdami przez uczniów szkoły ponadpodstawowej oraz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego
    projektu rozporządzenia o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności