Interwencje i wnioski ZPP

Listopad 2022

Wniosek w sprawie

    egzekucji należności od rodziców biologicznych za dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej w sytuacji, gdy rodzice tych dzieci mieszkają i pracują poza granicami RP

Październik 2022

Wniosek w sprawie

    skutecznego wykorzystywania dokumentu opatrzonego podpisem biometrycznym w procesie rejestracji pojazdów, bez konieczności jednoczesnego przedstawienia dowodu własności pojazdu (np. umowy sprzedaży) podpisanego podpisem własnoręcznym
    art. 130 projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej (UD432)

Interwencja w sprawie

    pogarszającej sytuacji przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

Wniosek w sprawie

    ewentualnej zmiany procedury wydawania decyzji zezwalających na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej
    zmiany w ustawie Prawo wodne w postaci uszczegółowienia art. 454
    zatrudniania pielęgniarek w domach pomocy społecznej
    procedury postępowania w przypadku konieczności przymusowego odbioru dziecka od rodziców biologicznych w przypadku wydania przez sąd postanowienia w postępowaniu zabezpieczającym, w toku postępowania o umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej
    dodatku węglowego
    Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
    wysokości kwoty bazowej w 2023 r.
    konieczności rozszerzenia kompetencji organów zarządzających ruchem drogowym poprzez wdrożenie regulacji prawnych umożliwiających egzekwowanie od zarządców dróg wprowadzania zatwierdzonych organizacji ruchu oraz doprowadzania oznakowania dróg do zgodnego z zatwierdzonym projektem

Wrzesień 2022

Wniosek w sprawie

    zajęcie pisemnego stanowiska przez Ministerstwo Finansów w zakresie jednolitej praktyki stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, po nowelizacji rozporządzenia z 15 lipca 2022 r., wprowadzającej m.in. zasady klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy
    sytuacji w szpitalach samorządowych oraz dot. realizacji ustawy o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę w podmiotach leczniczych

Interwencja w sprawie

    wysokości wynagrodzeń pracowników samorządowych
    w sprawie rozdysponowania tabletek zawierających jodek potasu
    w sprawie funkcjonowania platformy informatycznej, uruchomionej przez PFRON - Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), który służyć ma aplikowaniu o środki w ramach programu „Aktywny Samorząd”, przez osoby z niepełnosprawnościami

Sierpień 2022

Wniosek w sprawie

    przeprowadzenia przez NIK kontroli doraźnej dotyczącej procesu przygotowania zatwierdzania i wdrażania Rekomendacji 5/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa AOTMiT w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
    udostępnienia danych podatkowych PIT
    trybu procedowania ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne

Interwencja w sprawie

    podwyżek cen energii elektrycznej i ogrzewania sieciowego dla podmiotów realizujących zadania publiczne

Wniosek w sprawie

    katastrofy ekologicznej w obszarze Odry
    kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy i wydatkowania środków Funduszu Pomocy na ten cel
    przydzielania nauczycielom godzin ponadwymiarowych

Lipiec 2022

Interwencja w sprawie

    funkcjonowania aptek ogólnodostępnych
    doraźnych zmian w zakresie art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych