Interwencje i wnioski ZPP

Styczeń 2023

Wniosek w sprawie

    zasad i harmonogramu (w szczególności planowanego terminu przeprowadzania konkursów) przyznawania dotacji, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw / zasad ustalania ryczałtu na rok 2023 dla szpitali zakwalifikowanych do sieci, w szczególności tych szpitali, które zostały zakwalifikowane do sieci po raz pierwszy

Interwencja w sprawie

    realizacji Programu „Laboratoria Przyszłości” w szczególności aktualności katalogu wyposażenia (plik datowany na 3.12.2021 r.)

Grudzień 2022

Interwencja w sprawie

    procedury przyznawania dodatków węglowych gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu

Wniosek w sprawie

    wprowadzenia instrumentu pomocowego dla szpitali
    zniesienia obowiązku opłacania składek dla osób bezrobotnych niepobierających zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium

Listopad 2022

Wniosek w sprawie

    rozszerzenia kompetencji organów zarządzających ruchem drogowym
    zainicjowania dyskusji dotyczącej możliwości reformy funkcjonowania miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów
    interpretacji przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
    podziału środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kryterium dotyczącym wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych
    metodologii ustalania cen jednostkowych przyjętych w Rekomendacji nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej (załącznik)
    metodologii ustalania cen jednostkowych przyjętych w Rekomendacji nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej

Interwencja w sprawie

    rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 2768)

Wniosek w sprawie

    projektowanego art. 131 ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej (UD432, wersja z dnia 14.11.2022 r.) przewidującego dodanie art. 12a w ustawie o systemie oświaty

Interwencja w sprawie

    przekazania informacji dotyczącej bezpiecznego procesu wykorzystywania i przyjmowania przez organ dokumentu opatrzonego podpisem biometrycznym w procesie rejestracji pojazdów, bez konieczności jednoczesnego przedstawiania dowodu własności pojazdu

Wniosek w sprawie

    wydania/podtrzymania opinii dotyczących naliczania wagi na zadania pozaszkolne powiatowe w ustalaniu wysokości dotacji na ucznia niepublicznej szkoły ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej) realizującego obowiązek szkolny
    konieczności rozszerzenia zakresu ochrony taryfowej w zakresie cen gazu także na samorządowe obiekty sportowe
    wznowienia przez Sejm RP prac nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk Nr 287)
    rozdziału środków pozyskanych ze sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych
    egzekucji należności od rodziców biologicznych za dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej w sytuacji, gdy rodzice tych dzieci mieszkają i pracują poza granicami RP

Październik 2022

Wniosek w sprawie

    skutecznego wykorzystywania dokumentu opatrzonego podpisem biometrycznym w procesie rejestracji pojazdów, bez konieczności jednoczesnego przedstawienia dowodu własności pojazdu (np. umowy sprzedaży) podpisanego podpisem własnoręcznym
    art. 130 projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej (UD432)

Interwencja w sprawie

    pogarszającej sytuacji przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

Wniosek w sprawie

    ewentualnej zmiany procedury wydawania decyzji zezwalających na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej
    zmiany w ustawie Prawo wodne w postaci uszczegółowienia art. 454
    zatrudniania pielęgniarek w domach pomocy społecznej
    procedury postępowania w przypadku konieczności przymusowego odbioru dziecka od rodziców biologicznych w przypadku wydania przez sąd postanowienia w postępowaniu zabezpieczającym, w toku postępowania o umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej