Interwencje i wnioski ZPP

Listopad 2021

Wniosek w sprawie

    możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dla projektów realizowanych przez porozumienia komunalne

Interwencja w sprawie

    zasad stosowania art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, w odniesieniu do możliwości wypłaty pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru podwyżek wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 r.
    należytych warunków działania wydziałów komunikacji

Wniosek w sprawie

    zmienionego art. 115a ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska
    planowanych działań w zakresie wzmocnienia organów nadzoru budowlanego, w tym w szczególności wzmocnienia finansowego, w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Październik 2021

Wniosek w sprawie

    zaawansowania prac nad zmianami legislacyjnymi rozwiązującymi problem wniosków o zmianę decyzji wydanych pod rządami art. 40 ustawy o drogach publicznych w brzmieniu sprzed 25 października 2019 roku
    potrzeby wzrostu poziomu finansowania karetek neontologicznych o oznaczeniu „N”

Wrzesień 2021

Wniosek w sprawie

    problematyki charakteru prawnego rowów stanowiących urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę deszczową z pasa drogi
    problematyki utrzymania wałów przeciwpowodziowych w należytym stanie technicznym
    interpretacji przepisów Prawa budowlanego po wejściu w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Interwencja w sprawie

    zwiększonej wyceny świadczeń w szpitalnictwie w części ryczałtowej

Wniosek w sprawie

    projektów wojewódzkich planów transformacji