Interwencje i wnioski ZPP

Styczeń 2022

Interwencja w sprawie

    finansowania domów wczasów dziecięcych w 2022 r. - cd
    wynagradzania pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej
    planów wprowadzania pracy zdalnej w administracji publicznej
    podwyżek cen paliw i energii
    zasad finansowania leczenia pacjentów zakażonych wirusem COVID-19 w podmiocie bądź podmiotach leczniczych, które stworzyły dodatkowe łóżka dedykowane pacjentom covidowym, nie pomniejszając przy tym zasobów realizacji pozostałych świadczeń szpitalnych
    finansowania domów wczasów dziecięcych w 2022 r.

Wniosek w sprawie

    dot. wydatkowania w 2022 r. środków otrzymanych przez JST na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw (uzupełnienie subwencji ogólnej)
    zgłaszania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) stowarzyszeń i fundacji
    projektu nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Interwencja w sprawie

    konieczności rozpoczęcia prac nad działaniami osłonowymi dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z radykalnymi podwyżkami cen gazu

Grudzień 2021

Interwencja w sprawie

    rozporządzenia dotyczącego sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022

Wniosek w sprawie

    finansowania domów wczasów dziecięcych w roku 2022
    projektu ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (UC104) – w kontekście rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów

Interwencja w sprawie

    dotycząca wątpliwości w interpretacji obowiązku wynikającego z art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wniosek w sprawie

    uruchomieniem przez Ministerstwo Zdrowia konkursu w ramach Funduszu Społecznego na dofinansowanie infrastruktury szpitali pediatrycznych pełniących w systemie ochrony zdrowia funkcję strategiczną

Interwencja w sprawie

    dotycząca konieczności uruchomienia naboru wniosków o dofinansowanie związane z cyfryzacją dla samorządów szczebla powiatowego

Wniosek w sprawie

    dyrektywy z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (2019/1937) przez sektor publiczny

Listopad 2021

Interwencja w sprawie

    stanu prac nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa

Wniosek w sprawie

    możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dla projektów realizowanych przez porozumienia komunalne

Interwencja w sprawie

    zasad stosowania art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, w odniesieniu do możliwości wypłaty pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru podwyżek wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 r.

Wniosek w sprawie

    planowanych działań w zakresie wzmocnienia organów nadzoru budowlanego, w tym w szczególności wzmocnienia finansowego, w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Interwencja w sprawie

    należytych warunków działania wydziałów komunikacji

Wniosek w sprawie

    zmienionego art. 115a ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska

Październik 2021

Wniosek w sprawie

    potrzeby wzrostu poziomu finansowania karetek neontologicznych o oznaczeniu „N”
    zaawansowania prac nad zmianami legislacyjnymi rozwiązującymi problem wniosków o zmianę decyzji wydanych pod rządami art. 40 ustawy o drogach publicznych w brzmieniu sprzed 25 października 2019 roku

Wrzesień 2021

Wniosek w sprawie

    problematyki charakteru prawnego rowów stanowiących urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę deszczową z pasa drogi