Opinie i uwagi ZPP

Listopad 2016

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (MK-020-357/16)
    do projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”
    do projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
    w sprawie projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowalny
    do sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2014 i 2015

Październik 2016

Uwagi ZPP

    podatek od towarów i usług, a ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
    do projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
    do projektu założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
    do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
    do projektu „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”
    do projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
    do projektu ustawy – Prawo oświatowe
    do przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe
    do projektu zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powołania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty
    do projektu ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy MK-020-310/16

Wrzesień 2016

Uwagi ZPP

    do projektu Polityki Rządu w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
    do projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej
    do projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017