Opinie i uwagi ZPP

Październik 2016

Uwagi ZPP

    do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
    do projektu „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”
    do projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
    do projektu ustawy – Prawo oświatowe
    do przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe
    do projektu zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powołania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty
    do projektu ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy MK-020-310/16

Wrzesień 2016

Uwagi ZPP

    do projektu Polityki Rządu w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
    do projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej
    do projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
    do obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie (MK-020-17(4)/16)
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk senacki nr 261)

Sierpień 2016

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
    do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (ŻW orz/mb-0221-3(2)/2016 (2572))
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw (druk 750)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (MK-020-274/16)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (MK-020-271/16)
    do projektu rozporządzenia w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw