Stanowiska Zarządu ZPP

I KADENCJA ZARZĄDU (1999-2003)

Rok 2000

    w sprawie subwencji oświatowej na 2001 rok
    w sprawie subwencji drogowej dla powiatów
    w sprawie finansowania inwestycji i remontów w jednostkach służby zdrowia
    w sprawie: ustawy „Karta Nauczyciela" i o systemie oświaty
    w sprawie reformy ustrojowej państwa
    w sprawie: finansowania skutków znowelizowanej Karty Nauczyciela
    w sprawie dostosowania przepisów prawnych do nowego podziału administracyjnego państwa
    w sprawie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych.
    w sprawie dokonania przeglądu obowiązujących aktów wykonawczych pod kątem uwzględnienia w nich wszystkich jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie: projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw.
    w sprawie: rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
    w sprawie przejmowania przez powiaty szkól artystycznych
    w sprawie przekazania prowadzenia zadań z zakresu spraw paszportowych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 1999 r.
    w sprawie projektu zmian do ustawy prawo o ruchu drogowym
    w sprawie przyjętych zasad wyznaczania limitów wydatków do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2001
    w sprawie dostosowania administracji specjalnych i sądów do nowego podziału administracyjnego kraju
    w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.
    w sprawie zmian w ustawie Karta Nauczyciela oraz skutków finansowych ich wdrożenia l. Przeprowadzane konsultacje środowiskowe oraz wyniki ankiet wskazują na znaczne niedoszacowanie kwot subwencji oświatowych, przeznaczonych na realizacje znowelizowanej Karty Nauczyciela i rozporządzeń na jej podstawie wydanych. Skutki finansowe dokonanych zmian prawa nie zostały uwzględnione przy konstrukcji budżetu państwa na rok 2000r. Konsekwencje popełnionych w tym czasie błędów dotykają w równym stopniu...
    w sprawie opracowania programu komputeryzacji powiatów
    w sprawie prób zmian organu prowadzącego dla szkól leśnych oraz zasad przekazywania mienia tych szkól Powiatom.
    w sprawie projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
    dotyczące wstępnych tez w sprawie zmian ustawowych w systemie finansów jst wypracowanych podczas konferencji w Katowicach, organizowanej przez ZMP
    w sprawie Sprawozdawczości finansowej powiatów
    w sprawie finansowania w 2000 roku przez Regionalne Kasy Chorych placówek SP ZOZ, których organem założycielskim są samorządy powiatowe
    w sprawie przejmowania przez powiaty szkól artystycznych
    w sprawie projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów