Stanowiska Zarządu ZPP

II KADENCJA ZARZĄDU (2003-2007)

Rok 2003

    w sprawie założeń do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych
    w sprawie założeń do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
    w sprawie „Założeń do projektu ustawy o pomocy społecznej"
    w sprawie projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie kształcenia zawodowego pracowników służby zdrowia
    w sprawie: ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
    w sprawie: sprzeciw przeciwko pojawiającym się inicjatywom likwidacji samorządu powiatowego
    w sprawie powiatowej służby zdrowia
    w sprawie sytuacji służby zdrowia
    w sprawie ustawy o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw

I KADENCJA ZARZĄDU (1999-2003)

Rok 2003

    w sprawie sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem prowadzącym są powiaty i miasta na prawach powiatu
    w sprawie: likwidacji powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
    w sprawie powstrzymania działań prowadzonych przez administrację rządową, a zmierzających do wyłączenia inspekcji weterynaryjnej z powiatowej administracji zespolonej

Rok 2002

    w sprawie aktualnej sytuacji w służbie zdrowia
    w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst na rok 2003
    w sprawie zmiany terminu wymiany praw jazdy, określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
    w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
    w sprawie realizacji projektu "Obsługa informatyczna wyborów samorządowych w 2002 r."
    w sprawie prób wyłączenia inspekcji weterynaryjnej z powiatowej administracji zespolonej
    w sprawie zorganizowania konferencji na temat realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
    w sprawie ograniczenia uprawnień samorządu powiatowego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami
    w sprawie braku Środków na wypłaty dla rodzin zastępczych
    w sprawie projektu zmian w ustawie o policji
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu przemocy
    w sprawie projektu ustawy o przeprowadzaniu kontroli administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz urzędów obsługujących te organy, a także jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
    w sprawie rządowego projektu stworzenia sieci szpitali publicznych