Stanowiska Zarządu ZPP

VI KADENCJA ZARZĄDU (2019-2024)

Rok 2024

    w sprawie niedoszacowania skutków finansowych podwyżek dla nauczycieli

Rok 2022

    w sprawie zagrożenia Ukrainy agresywną polityką Federacji Rosyjskiej

Rok 2021

    w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności
    w sprawie potrzeby systemowego wsparcia dla gmin i powiatów turystycznych i uzdrowiskowych.
    w sprawie wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej
    w sprawie wzmocnienia potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie nowelizacji Prawa oświatowego w zakresie tzw. edukacji domowej.
    w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

Rok 2020

    w sprawie problemów związanych z sytuacją epidemiczną w kraju
    w sprawie bieżącej sytuacji w kraju
    w sprawie wyrażenia dezaprobaty co do wykluczenia samorządów powiatowych z programu „Zdalna szkoła +”
    w sprawie zmian w Prawie ochrony środowiska

Rok 2019

    w sprawie planowanych zmian w Prawie geodezyjnym i kartograficznym
    w sprawie sytuacji szpitali powiatowych

V KADENCJA ZARZĄDU (2015-2019)

Rok 2018

    w sprawie planowanych zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej i kadrowej szpitali powiatowych
    w sprawie sytuacji w służbie zdrowia
    w sprawie poparcia działań w zakresie rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin
    w sprawie dookreślenia ustroju terytorialnego państwa w Konstytucji RP
    w sprawie sytuacji kadrowo-płacowej w Państwowej Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej
    w sprawie inwestycji drogowych
    w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia
    w sprawie dróg powiatowych

Rok 2017

    w sprawie projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    w sprawie systemu zarządzania kryzysowego
    w sprawie organów nadzoru budowlanego