Stanowiska Zarządu ZPP

IV KADENCJA ZARZĄDU (2011-2015)

Rok 2012

    w sprawie propozycji zmian w systemie równoważenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie przywróceniu miastu Wałbrzych praw powiatu
    w sprawie planowanej reformy sieci sądów rejonowych
    w sprawie propozycji zmian w systemie równoważenia dochodów jednostek samorządu tentorialnego
    w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
    w sprawie niedoszacowania wielkości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012
    w sprawie zmian przepisów dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń podmiotów leczniczych
    w sprawie nowelizacji Prawa farmaceutycznego, w części dotyczącej zadań powiatu
    w sprawie koniecznych zmian w funkcjonowaniu powiatowej inspekcji sanitarnej
    w sprawie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w części dotyczącej rezerwy subwencji oświatowej

Rok 2011

    w sprawie kryteriów oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa po zapoznaniu się z propozycją kryteriów podziału subwencji ogólnej budżetu państwa, tworzonej i rozdysponowywanej na podstawie art. 26 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministerstwa Infrastruktury TA-8/441/299/1165-63/11 z
    w sprawie systemu zarządzania strategicznego w samorządzie lokalnym
    w sprawie projektu założeń ustawy o niektórych sposobach unikania konfliktu interesów
    w sprawie zmian w podziale terytorialnym kraju
    w sprawie projektu ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych — Etap II Bezpieczeństwo — Dostępność — Rozwój"
    w sprawie projektu likwidacji kilkudziesięciu prokuratur rejonowych
    w sprawie zmniejszenia środków z Funduszu pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz środków na finansowanie wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy
    w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa
    w sprawie objęcia podsektora samorządowego procedurą ograniczania deficytu sektora finansów publicznych
    w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
    w sprawie projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    w sprawie projektu ustawy 0 dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych
    w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw

III KADENCJA ZARZĄDU (2007-2011)

Rok 2011

    w sprawie nabywania mienia komunalnego
    w sprawie ograniczania zadłużenia sektora finansów publicznych

Rok 2010

    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw