Stanowiska Zarządu ZPP

III KADENCJA ZARZĄDU (2007-2011)

Rok 2008

    w sprawie kontraktowania świadczeń z zakresu lecznictwa szpitalnego na rok 2009
    w sprawie projektów tworzenia kolejnych miast na prawach powiatu
    w sprawie zmiany algorytmu naliczania subwencji oświatowej na prowadzenie szkól zawodowych
    w sprawie opłat za przejazd pojazdów ponadnormatywnych po drogach samorządowych
    w sprawie projektu ustawy o finansach publicznych
    w sprawie włączenia Policji do administracji zespolonej na szczeblu powiatu
    w sprawie planowanych zmian w strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej
    w sprawie przyznania gminom i powiatom środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
    w sprawie projektu ustawy o systemie oświaty
    w sprawie przywrócenia możliwości organizowania robót publicznych przez powiaty
    w sprawie projektu ustawy o polityce miejskiej i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie oraz zmianie niektórych innych ustaw
    w sprawie projektu ustawy o funduszu soleckim
    w sprawie konieczności pilnej nowelizacji Rozporządzenia Ministra i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca ] 999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U nr 43, poz. 43) oraz
    w sprawie centralizacji Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
    w sprawie proponowanych zmian do przepisów dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów
    w sprawie przyjęcia przez Radę Ministrów, w dniu 12 sierpnia br., uchwały zmieniającej program wieloletni pod nazwą "Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli"
    w sprawie wystąpienia o podjęcie działań porządkujących w zakresie zarządzania majątkiem Skarbu Państwa
    w sprawie propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości likwidacji w niektórych Sądach
    w sprawie konieczności niezwłocznego przystąpienia do realizacji zobowiązań Polski w zakresie wykorzystana energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. i możliwości wsparcia tych działań w ramach kampanii „Zdrowa Energia 2008+"
    w sprawie projektu wyłączenia samorządów powiatowych z grona organów założycielskich dla szpitali

Rok 2007

    w sprawie braku zrekompensowania powiatom utraconych dochodów w związku z wprowadzeniem ulgi prorodzinnej
    w sprawie zrekompensowania powiatom Środków utraconych w związku ze zmniejszeniem opłaty za kartę pojazdu
    w sprawie rekompensaty utraty dochodów przez samorządy powiatowe
    w sprawie: protest przeciwko demontowaniu systemu oświaty ponadgimnazjalnej poprzez przejmowanie szkól rolniczych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
    w sprawie zasad naliczania subwencji oświatowej
    w sprawie realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego